Finansia เข้าร่วมกับ เขตการค้าเสรีกรุงเทพ (BFTZ) มอบวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ ให้แก่พนักงานบริษัทและครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันโควิด-19

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับพนักงานบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดภายใต้แนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและครอบครัวจำนวน 200 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน 'ซิโนฟาร์ม' เมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ บางกอกฟรีเทรดโซน จ.สมุทรปราการ

views (0)
2023-03-29T14:00:08