บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี จังหวัดพะเยา

นายวราห์ สุจริตกุล รองประธานกรรมการ และ นายช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เดินทางไปเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา จากที่โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนสถานที่เรียน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นในการหาสถานที่เรียนให้กับเด็กนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน รวมถึงจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน บริษัทฯ จึงได้รวบรวมเงินบริจาคสมทบทุนก่อสร้างอาคารแปดเหลี่ยม (อาคารคอมพิวเตอร์) ณ โรงเรียนบ้านใหม่ เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ตั้งแต่ในระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงในการซ่อมแซมอาคารเรียนอื่นๆอีกด้วย โดย บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อที่จะเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน

views (3,142)
2022-08-08T08:30:09