บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง ในโครงการ "การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทุนในตลาดทุนไทย"

คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส และศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ในโครงการ "การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทุนในตลาดทุนไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและให้ความรู้ทางการศึกษาระบบการลงทุนในตลาดทุนให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของสถาบันฯ ณ ห้องประชุม701 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโยโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ต่อจากนั้นได้มีการสัมมนาให้แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบันฯ ในหัวข้อ “บริหารเงินง่ายๆ สไตล์มนุษย์เงินเดือน.” โดยวิทยากร คุณลักษณาวดี เลิศศราวุธ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้าได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และคณาจารย์ ของสถาบัน เข้าร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก

views (14,382)
2023-03-30T09:37:36