การประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย (Anti-Corruption Progress Indicator)

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ได้รับการประเมินผลการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ประจำปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption

เกณฑ์การประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น แบ่งออกเป็น 5 ระดับ แสดงในลักษณะ Progress Indicator โดยระดับที่ 4 Certified ที่บริษัทฯ ได้รับการประเมินนั้น แสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือได้ผ่านการตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอก (Independent External Assurance) ต่อการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

views (13,406)
2023-09-30T09:24:03