ประชาสัมพันธ์การฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment

เรียน ลูกค้าบล.ฟินันเซีย ไซรัส

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝากเงินผ่านระบบ Bill Payment

บล. ฟินันเซีย ไซรัส ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการฝากเงินแบบใหม่ผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งลูกค้าสามารถนำฝากเงินผ่านช่องทางใหม่ผ่านระบบ Bill Payment ได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ทั้ง3 ช่องทาง ดังนี้

1. ผ่าน Counter ธนาคาร

ดาวน์โหลดใบนำฝากพิเศษ (Special Pay in)

2. ผ่านตู้ ATM

ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ

3. ผ่าน Internet Banking

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน KTB Netbank ( Web Browser)

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน KTB Netbank (Application Smart Phone)

ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Bualuang iBanking

• กรณี ทำรายการผ่าน Counter ธนาคาร ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลใน”ใบนำฝากพิเศษ” (ตามแบบฟอร์มแนบ) พร้อมเงินสด หรือ Cheque Clearing (เช็คในเขต) หรือ Cheque ของสาขาเดียวกัน (เช็ค TR) ยื่นเสนอต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

• กรณีทำรายการผ่านตู้ ATM หรือ Internet Banking ลูกค้าสามารถทำรายการตามขั้นตอนตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้บริการช่องทางการฝากเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 02-680-0851

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

views (10,627)
2021-12-02T07:53:19