ฟินันเซีย ไซรัส จัดอบรมพนักงาน เสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสร้างจรรยาบรรณต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จัดอบรมพนักงานให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” โดยการอบรมครั้งนี้จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มุ่งเน้นจัดทำหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน และสร้างจรรยาบรรณต่อต้านคอรัปชั่น และเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินให้กับพนักงานของบริษัทฯ ทุกตำแหน่งในสายงานต่างๆ ทั้งนี้ การจัดอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลักเพื่อสร้างบุคลากรมาตรฐานตามนโยบาย ปปง. ดังนี้

1. การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บรรรยายโดย คุณสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานป้องกันและปราปรามการฟอกเงิน
2. การปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย บรรยายโดย คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น บรรยายโดย ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส

บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำงานและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการอบรมให้ความรู้ในด้านจรรยาบรรณตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้องค์กรมีบรรษัทภิบาลที่ดี ดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องโปร่งใส เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและนักลงทุน

ในงานนี้ คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ ได้มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณแก่ท่านวิทยากรในงานนี้ โดยการอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 และ 18 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม วิวัฒนไชย ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์

views (13,643)
2023-03-30T09:17:15