บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 คุณช่อเพชร เรียมดี ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ในนาม บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ที่ 3 จากซ้าย) รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 มาตรฐานสากลด้านการทวนสอบการวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร จากคุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐานสากลชั้นนำของโลก มาตรฐาน ISO 14064-1:2018 เป็นเครื่องหมายยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมว่า บริษัทฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ อาคารกรุงเทพทาวเวอร์ ชั้นที่ 16

views (0)
2023-06-09T21:10:28