แจ้งข้อความสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน

เรื่อง แจ้งข้อความสำคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

ด้วยตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องเน้นข้อความสำคัญที่ลูกค้าควรรับทราบในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (“สัญญาฯ”) อย่างไรก็ดี ตามที่ท่านลูกค้าได้ลงนามสัญญาฯ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) แล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านลูกค้ารับทราบข้อความสำคัญในสัญญาฯ อย่างครบถ้วน บริษัทจึงขอเรียนสรุปความให้ท่านรับทราบ ดังต่อไปนี้ โดยรายละเอียดจะปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1. ความเสี่ยงในการลงทุนอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกัน อันอาจมีผลทำให้ลูกค้าขาดทุน หรือต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมตามจำนวนที่กำหนด

2 ลูกค้าอาจถูกบริษัทดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ หากลูกค้าไม่ชำระราคา ไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ หรือไม่วางหลักประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(ก) การบังคับหลักประกัน

(ข) การบังคับขายหลักทรัพย์ หรือการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์

(ค) การระงับการชำระเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อนำมาชำระหนี้

ที่ลูกค้าค้างชำระ

(ง) การบอกเลิกสัญญา

จีงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากต้องการดูรายละเอียดคลิก


ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 30/09/2014
views (17,698)
2024-05-27T10:01:37