การขยายระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต และหลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด เป็นการชั่วคราว

การขยายระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต และหลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด เป็นการชั่วคราว

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เคยปรับปรุงหลักเกณฑ์ใน 2 เรื่อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม – 30 มิถุนายน 2563 คือ
 1. ราคาเสนอขายชอร์ต
  สาระสำคัญที่ปรับปรุง : กำหนดให้การขายชอร์ตทำได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Uptick)
 2. หลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Celling & Floor)
  ประเภทหลักทรัพย์ เดิม ปรับปรุง
  2.1 หลักการทั่วไป ยกเว้นตาม 2.2 และ 2.3 +/-30% +/-15% ของราคาปิดในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
  2.2 หลักทรัพย์ที่บุคคลต่างด้าวเป็นผู้ถือ +/-60% +/-30% ของราคาปิดของหลักทรัพย์ตาม 2.1 ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า
  2.3 หลักทรัพย์ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
  • ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
  • ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
  • ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
  +/-30% +/-15% ของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันทำการซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วยอัตราแปลงสภาพ
ภายหลังจากการใช้บังคับหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามสภาวะการซื้อขายโดยรวมพบว่าหลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุง มีส่วนช่วยลดความผันผวนของตลาดได้ และเนื่องจากความผันผวนของตลาดในปัจจุบันยังคงสูง และยังมีความเสี่ยงในความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวต่อไปจากเดิมอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน คือ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 รายละเอียดตามเอกสารดังนี้
 • ประกาศการขยายระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต และหลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด เป็นการชั่วคราว
  ดาวน์โหลด PDF
 • Extension period of the temporary adjustment of Short Selling and Ceiling & Floor
  Download PDF
 • ประกาศการขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563
  ดาวน์โหลด PDF
 • ประกาศการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2563
  ดาวน์โหลด PDF
 • FAQ เกี่ยวกับเกณฑ์การปรับปรุงเกณฑ์ขายชอร์ตของตลาดหลักทรัพย์
  ดาวน์โหลด PDF
 • FAQ on the New Short Selling Regulation
  Download PDF
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงประกาศวันที่ 26/06/2020
views (0)
2021-04-14T03:29:54