ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market Disruption) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดในกรณีที่ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET INDEX) มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่กำหนด (Circuit Breaker) มีผลวันที่ 15 เมษายน 2563

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สภาพการซื้อขายหลักทรัพย์มีความผิดปกติและผันผวนอย่างรุนแรง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรปรับปรุงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญของการปรับปรุง ดังนี้

 1. มาตรการดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ (Market Disruption)
  เหตุการณ์ที่เข้าข่าย Market Disruption คือ เหตุการณ์ทีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายโดยรวม หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่มีผล หรืออาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้รวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ด้วย
  • เหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ภัยธรรมชาติ หรือวินาศภัย
  • การหยุดซื้อขายทั้งหมดในกรณีที่ดัชนีราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่กำหนด (Circuit Breaker) และภายหลังการหยุดซื้อขายสภาพ ตลาดอาจยังคงผันผวน
  • การดำเนินการใดๆ ของภาครัฐหรือองค์กรต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจทางการปกครอง ที่มีผลต่อการซื้อขายหรือการดำเนินงานตามปกติของตลาดหลักทรัพย์ฯ
  มาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจใช้เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบจาก Market Disruption
  • เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อขายสูงสุดหรือต่ำสุด เป็นรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์
  • เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาในการขายชอร์ต หรือห้ามหรือจำกัดการขายชอร์ตรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์
  • เปลี่ยนแปลงวิธีการซื้อขายรายหลักทรัพย์หรือทุกหลักทรัพย์ จากวิธีจับคู่อัตโนมัติ (AOM) เป็นวิธีการอื่น
  • ปรับเพิ่มอัตราหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดหรือมาร์จิ้น
  • เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อขายด้วย Program Trading ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือห้ามการใช้ Program Trading
 2. Circuit Breaker ที่ปรับจาก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับ ดังนี้
  ระดับ เดิม ปรับปรุง
  SET Index หยุดซื้อขาย SET Index หยุดซื้อขาย
  ระดับที่ 1 -10% 30 นาที -8% 30 นาที
  ระดับที่ 2 -20% 60 นาที -15% 30 นาที
  ระดับที่ 3 - - -20% 60 นาที

โดยประกาศดังกล่าวมีผลวันที่ 15 เมษายน 2563 ดังนี้

 1. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการดำนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2563
  - ดาวน์โหลด PDF
 2. ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขายการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563
  - ดาวน์โหลด PDF
 3. การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการดำเนินการเมื่อมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (Market Disruption) และการปรับปรุงหลักเกณฑ์การหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดในกรณีที่ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET INDEX) มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่กำหนด (Circuit Breaker)
  - ดาวน์โหลด PDF (ภาษาไทย)
  - Download PDF (English)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ลงประกาศวันที่ 15/04/2020
views (1,784)
2021-12-02T06:46:45