ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับปรุงเกณฑ์ Circuit Breaker และ Ceiling & Floor เป็นการชั่วคราว

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เนื่องด้วยสภาวะการซื้อขายที่มีความผันผวนรุนแรง อันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในและต่างประเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ์การหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมด (Circuit Breaker) และหลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่าสุด (Ceiling & Floor) สำหรับหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อใช้เป็นการชั่วคราวในช่วงที่มีภาวะการซื้อขายไม่ปกติ

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยชะลอมิให้เกิดการลดลงอย่างรุนแรงของราคาหลักทรัพย์และตลาดโดยรวม อีกทั้งทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น สรุปการปรับปรุงได้ดังนี้

  1. Circuit Breaker: ปรับจาก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับโดยมีระยะเวลาในการหยุดซื้อขาย ดังนี้
  2. Ceiling & Floor สาหรับการซื้อขายในแต่ละวัน ปรับลดลง ดังนี้

ทั้งนี้ ให้หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศยกเลิกต่อไป
ซึ่งจะไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

  • การปรับปรุงเกณฑ์ Circuit Breaker และ Celling & Floor เป็นการชั่วคราว PDF
  • ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 PDF


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563

ลงประกาศวันที่ 18/03/2020
views (3,020)
2022-08-10T03:40:26