แจ้งเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การขายชอร์ตเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลดผลกระทบจากภาวะตลาดในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากทั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก โดยกำหนดให้การขายชอร์ตทำได้เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Plus Tick) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ช่วงเวลาทำการช่วงที่ 2 ของวันที่ 13 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศยกเลิกต่อไป ซึ่งจะไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

  • ประกาศการปรับปรุงเกณฑ์การขายชอร์ตเป็นการชั่วคราว PDF
  • FAQ เกี่ยวกับเกณฑ์การปรับปรุงเกณฑ์ขายชอร์ตของตลาดหลักทรัพย์ - วันที่ 13 มีนาคม 2563 PDF
  • FAQ เกี่ยวกับเกณฑ์การปรับปรุงเกณฑ์ขายชอร์ตของตลาดหลักทรัพย์ (เพิ่มเติม) - วันที่ 20 มีนาคม 2563 PDF

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
Announcement

Re: Temporary adjustment of short selling regulations, dated 13 March 2020

Dear Valued Investor,

Please be advised that, the Stock Exchange of Thailand (SET) has revised regulations regarding short selling to reduce the effects of the current market conditions caused by the Covid-19 outbreak and global economic condition. In this regards, short selling must be conducted at a higher price than the previous price (plus tick) , commencing from Trading Session II of 13 March 2020 until the date specified by the Stock Exchange of Thailand, which will not be later than 30 June 2020 . Details are as per the attachment.

  • Temporary adjustment of short selling regulations PDF
  • Frequently Asked Questions (FAQs) on the New Short Selling Regulation on March 13th, 2020 PDF
  • Frequently Asked Questions (FAQs) on the New Short Selling Regulation (additional) on March 20th, 2020 PDF

Please be informed accordingly

ลงประกาศวันที่ 17/03/2020
views (3,795)
2022-08-10T03:39:11