นำส่งราคา Final Settlement ของ Single Stock Futures อ้างอิง GLOW

เรียน ทุกท่าน

เรื่อง นำส่งราคา Final Settlement ของ Single Stock Futures อ้างอิง GLOW

ตามที่ GLOW ได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ ไปนั้น ทางตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฯ (TFEX) จึงได้กำหนดให้วันซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิง GLOW วันสุดท้าย (Last Trading Day) คือวันที่ 12 ธันวาคม 2562 และมีประกาศราคาใช้ชำระ (Final Settlement Price) ดังต่อไปนี้

GLOWZ19 76.68 บาท
GLOWH20 76.21 บาท
GLOWM20 75.75 บาท
GLOWU20 75.29 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 16/12/2019
views (2,648)
2022-01-26T18:10:10