แนวทางการดำเนินการ ของลูกค้าสถาบันเกี่ยวกับ การซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขาย (Turnover List) / หลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย C ( Caution ) และการขายชอร์ต

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้กำหนด ข้อบังคับสำหรับลูกค้าสถาบัน บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ทราบถึง แนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

 • การซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรการกำกับการซื้อขาย (Turnover List) / หลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย C ( Caution )
  1. การซื้อหลักทรัพย์ ที่เข้ามาตรการกำกับการซื้อขาย / หลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย C ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชี cash balance เท่านั้น โดยลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์
  2. ในกรณีที่ลูกค้าสถาบัน ทำรายการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในบัญชีเงินสด ลูกค้ารับทราบและยืนยันว่า ลูกค้ามียอดเงินคงเหลือในบัญชี ของ Custodian Bank เพียงพอก่อนการส่งคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ การชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า ต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
  3. หากมีกรณีการชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ล่าช้าเกินกว่าที่ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติโดย ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนเป็นการล่วงหน้า หากต้องการส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ ที่เข้ามาตรการกำกับการซื้อขาย / หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้น เครื่องหมาย C
 • การขายชอร์ต
  ลูกค้ารับทราบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ไทยที่กำหนดว่า การขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง นั้น เป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องจัดให้มีหลักทรัพย์ในครอบครองก่อนการขายในทุกกรณี โดยการมีหลักทรัพย์ในครอบครอง ให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ได้มาจากการซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือ การยืมหลักทรัพย์ ก่อนการทำรายการขาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า รายการดังกล่าวมิได้เป็นการขายชอร์ต และ ลูกค้ามีหลักทรัพย์ในครอบครอง ก่อนรายการขายในทุกกรณี
 • ในกรณีที่พบการปฏิบัติใดไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าปรับใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ทางการกำหนด ดังกล่าว

ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

ลงประกาศวันที่ 11/04/2019
views (7,341)
2024-06-17T11:56:26