แจ้งระงับการให้บริการบางฟังก์ชั่นของ eFinTrade+ และ โปรแกรม Aspen for browser

เรียน ท่านลูกค้า

เรื่อง แจ้งระงับการให้บริการฟังก์ชั่นของ eFin Trade+ และ โปรแกรม Aspen


ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน) ขอแจ้งระงับการให้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ระงับเฉพาะบริการฟังก์ชั่น Auto Trade ในโปรแกรม eFin Trade+
  • ระงับบริการการแจ้ง Alert Push Notification ในโปรแกรม eFinTrade+ ทาง Mobile และ Tablet
  • ระงับการให้บริการโปรแกรม Aspen for browser


หากลูกค้ามีความประสงค์จะใช้ฟังก์ชั่น Auto trade ขอแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ Auto Order ของ Finansia HERO โดยลูกค้าสามารถทำเรื่องเปลี่ยนระบบได้ที่ E-Request > Auto Trade Service

หมายเหตุ: โปรแกรม eFinTrade+ ยังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตามปรกติ


ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 27/03/2019
views (655)