อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามอัตราแบบขั้นบันได โดยแยกตามประเภทบัญชีลูกค้าดังนี้

หมายเหตุ:
1. อัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
2. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 01/01/2017
views (8,837)