ประกาศขอซักซ้อมความเข้าใจในการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เรียน ลูกค้าบล.ฟินันเซีย ไซรัส
เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจในการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บริษัทฯ ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งคำสั่งซื้อ หรือขายหรือยกเลิกการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะที่บริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)กำหนดว่า เป็นการส่งคำสั่งที่มีลักษณะเข้าข่ายไม่เหมาะสมโดยส่งผลให้ราคาสัญญาหรือสภาพการซื้อขายโดยรวมเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงไม่เป็นไปตามสภาพปกติของตลาด

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากลูกค้าทุกท่านอย่างไรก็ตาม หากพบการส่งคำสั่งที่อาจเข้าข่ายลักษณะไม่เหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ กับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือคำสั่งซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของท่านตามคำสั่งของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)หรือตามที่บริษัทจะเห็นสมควร

ขอแสดงความนับถือ
บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)


ลักษณะของการส่งคำสั่งที่เข้าข่ายลักษณะที่ไม่เหมาะสม มีดังนี้

1. การสงคําสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหนาใดในช่วงกอนเปิดตลาด (Pre–open) ในปริมาณสูงโดยไม่มีความประสงคที่จะซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นจริง หรือทําการส่งคําสั่งซื้อขายด้วยราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ดีที่สุด และเมื่อจะมีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้นก็ทําการแก้ไข หรือยกเลิกคําสั่งนั้นทันทีซึ่งระดับราคา หรือปริมาณคําสั่งซื้อขายดังกล่าว อาจสงผลกระทบต่อการคํานวณหาราคาเปิดและสภาพการซื้อขายตามปกติของตลาด (Entering Orders Without Intent to Trade)

2. ส่งคําสั่งซื้อขายหรือทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ซึ่งน่าจะทําให้หรือทําให้บุคคลทั่วไปเกิดความสําคัญผิดในราคาหรือปริมาณของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น (False or misleading appearance)

3. ส่งคําสั่งซื้อขายหรือทําการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดที่อาจมีหรือมีผลเป็นการสร้างราคา หรือส่งผลให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติของตลาด (Price Manipulation)

4. ทําการส่งคําสั่งซื้อขายหรือทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดที่อาจเป็นการจับคู่ซื้อขายระหว่างกันของบุคคลเดียวกันหรือระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน หรือเป็นการจับคู่ซื้อขายระหว่างบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหนาที่มีผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายเป็นบุคคลคนเดียวกัน (Wash trades)

5. ส่งคําสั่งซื้อขายหรือทํารายการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใดในชวงเวลาซื้อขายกอนปดตลาด ซึ่งมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาเพื่อใชในการชําระหนี้ประจําวัน (Daily Settlement Price) เพื่อให้ได้ประโยชนจากการถือครองฐานะในสัญญาซื้อขายลวงหนานั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกวางหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) เมื่อหลักประกันที่วางไวต่ำากวาเกณฑที่กําหนด เนื่องมาจากราคาสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เปลี่ยนแปลงไป (Marking the close)

6. ทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใดในขณะเดียวกันกับทําการซื้อขายสินคาอางอิง (Underlying) หรือทําการซื้อขายใด ๆ ที่อาจมีหรือมีผลตอตัวแปร (Index) ทั้งนี้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงไปของราคาสินคาอางอิงหรือตัวแปรจะเปนประโยชนตอการถือครองฐานะในสัญญาซื้อขายลวงหนานั้น (Inter-Market Manipulation)

7. สงคําสั่งซื้อขายหรือทําการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาใดไมวาโดยตนเองหรือรวมกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนรวมกันหรือตางไดรับประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงหรือไมเปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายลวงหนานั้นหรือราคาสินคาอางอิงหรือตัวแปร (Pool)

ลงประกาศวันที่ 22/09/2014
views (16,957)
2024-07-15T19:34:20