อัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

บริษัทฯ ขอแจ้งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีผลกับรายการซื้อขายหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จะเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าในอัตราแบบขั้นบันไดตามที่กำหนดใว้ในข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อัตราตามตารางข้างล่างยังไม่รวม VAT 7% ) ดังนี้(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

หมายเหตุ :
*ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาทต่อวัน
*เป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต้องนำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อย ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าซื้อขายต่อวัน
2. ค่าธรรมเนียมตการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน
3. ค่าธรรมเนียมคณะกรรมการ กลต.(Regulatory Fee): บริษัทจะเรียกเก็บเพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการ กลต. ในอัตราร้อยละ 0.0018 ของมูลค่าการซื้อขายต่อวัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 10/06/2011
views (8,465)