ห้ามมิให้นักลงทุนสัญชาติไทยลงทุนใน NVDR นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป (ห้ามซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เป็น NVDR)


เนื่องด้วย สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีประกาศตามฉบับที่อ้างถึงด้านท้ายนี้ ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนสัญชาติไทย เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิด จากการถือครอง NVDR ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2567 หรือเป็นกรณีการโอนตามกฎหมาย


เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) จึงขอแจ้งให้ทราบว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ NVDR ในกรณีที่ผู้ลงทุนไทยมีรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการ เปลี่ยนหลักทรัพย์ NVDR นั้น เป็นหุ้นสามัญเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)


1 อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17)

ลงประกาศวันที่ 30/03/2024
views (0)
2024-07-16T06:34:40