แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และระบบซื้อขายใหม่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
เรื่อง
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์และระบบซื้อขายใหม่จากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะเปลี่ยนระบบซื้อขายปัจจุบันเป็นระบบซื้อขายใหม่ เปลี่ยนไปใช้ระบบ NASDAQ MME แทนระบบปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายให้สอดคล้องกับฟังก์ชันการทำงานของระบบซื้อขายใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • เพิ่มการแสดงผลราคา Bid / Offer จาก 5 ช่อง เป็น 10 ช่อง
 • ปรับการคำนวณราคาเปิด/ราคาปิด อาจอยู่นอก Ceiling & Floor ได้ แต่ ± ไม่เกิน 1 Tick ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่ของตลาดฯ
 • สามารถส่ง Publish volume (iceberg) ได้ทุกช่วงเวลา รวมทั้ง overnight order (เดิมส่งได้แค่ช่วง Open)
 • เพิ่มประเภทคำสั่งซื้อขายแบบ Good till Cancel (GTC) และ Good till Date (GTD) ได้สูงสุด 30 วัน
 • ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง (Change Price) จาก Limit Price <--> Market Price (ATO/ATC/MKT/MTL)
 • ยกเลิกประเภทคำสั่ง “MP” คงเหลือเพียง MKT และ MTL
 • ยกเลิกการซื้อขาย Odd lot ของหุ้น DW (Derivatives Warrant)
 • ปรับ Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ -F มีกรอบราคา ±% สำหรับการส่ง Big Lot/ Trade Report
 • ปิดการส่งคำสั่ง Overnight Order ตั้งแต่วันที่ 3-7/5/2566

เกณฑ์ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ที่มีการเปลี่ยนแปลง

 • ไม่สามารถ โอนย้ายคำสั่งประเภท Good till date / Good till cancel ที่ยังคงค้างในระบบเดิม ข้ามไประบบใหม่ได้ (ด้วยความต่างของระบบงาน) ดังนั้น หากลูกค้า มีคำสั่งซื้อขายประเภทดังกล่าวค้างในระบบเดิมจะต้องตั้ง Order ในระบบซื้อขายใหม่อีกครั้งหลังวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 หรือ ควร Cancel Order ประเภทดังกล่าว ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ก่อนตลาด TFEX ปิด
 • คำสั่งประเภท Combination Order จะ Match กับ Combination Order ด้วยกันเองเท่านั้น ไม่มีการจับคู่ข้ามระหว่าง Outright order และ Combination order
 • ปรับการคำนวณราคาเปิด/ราคาปิด อาจอยู่นอก Ceiling & Floor แต่ ± ไม่เกิน 1 Tick ตามกลไกการทำงานหลัก (Core Algorithm) ในระบบซื้อขายใหม่ของตลาดฯ
 • ยกเลิกประเภทคำสั่ง “MP” คงเหลือเพียง MKT และ MTL
 • สามารถส่ง Publish volume (iceberg) ได้ทุกช่วงเวลา (เดิมส่งได้แค่ช่วง Open)
 • เพิ่ม ให้ Stop Order มี Trigger condition แบบ Session เช่น ส่งคำสั่งเมื่อเข้า session “OPEN1”, “OPEN2” เป็นต้น
 • ปรับ Long Order ให้สามารถส่ง Stop Order ได้ (เดิมส่งได้แค่ normal order)
 • ยกเลิกการ change trigger condition เมื่อส่งคำสั่งแบบ Stop order โดยต้องยกเลิกและตั้งใหม่

การปิดระบบ

 • ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 20:00 น. - 7 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯขอปิดระบบงานต่างๆ เพื่อติดตั้งโปรแกรมใหม่และทดสอบระบบรวมทั้งหมดกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

การเตรียมความพร้อมก่อนวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

 • ขอให้ลูกค้า Update โปรแกรมซื้อขายที่ท่านใช้งานอยู่ โดย Login ตามวันและเวลา ดังต่อไปนี้
ชื่อโปรแกรม วันที่ และ เวลา ที่ต้อง Login เข้ามาเพื่อ Update โปรแกรม
Finansia HERO (PC Version) วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป
Finansia HERO (Mobile & Tablet Version) วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยเวลาเริ่ม Update ไม่สามารถระบุได้ จะขึ้นอยู่กับรอบเวลา Update ของ App Store หรือ Play Store บนระบบ iOS / Android
iFIS Internet (Equity) วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. เท่านั้น
iFISd Internet (Derivative) วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. เท่านั้น
Settrade Streaming วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยเวลาเริ่ม Update ไม่สามารถระบุได้ จะขึ้นอยู่กับรอบเวลา Update ของ App Store หรือ Play Store บนระบบ iOS / Android

การยกเลิกการให้บริการระบบต่างๆ

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นี้เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งการยกเลิกบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบ Internet Trading โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ยกเลิก Finansia iTrade (iOS /Android) หรือ iFIS Mobile โดยลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรม Finansia HERO ทดแทนได้
 • ยกเลิก SBL on Mobile โดยลูกค้าสามารถล็อกอินผ่านเว็บไซต์ www.fnsyrus.com เพื่อเข้าระบบ WebTrade SBL ยืมหุ้นแทนได้ตามปกติ
 • ยกเลิก iFIS Web Version โดยลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรม iFIS-App แทนได้ เนื่องจากทางผู้พัฒนาระบบได้ยุติการพัฒนาแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมจากตลาดหลักทรัพย์

 • สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ (SET) คลิกที่นี่
 • สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ซื้อขายของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) คลิกที่นี่
 • สรุปการเปลี่ยนแปลงระบบงานเผยแพร่ข้อมูลซื้อขายของ SET และ TFEX (Market Data) คลิกที่นี่
 • การจัดการ Overnight Order ในช่วงเปลี่ยนระบบซื้อขาย และ Bait Functionality ในระบบซื้อขายใหม่ คลิกที่นี่

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คลิกที่นี่

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงบน Finansia HERO

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 02-782-2400 ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 25/04/2023
views (0)
2024-06-13T13:40:48