Big Movers

  • 0106 / 2016
    01/06/2016

    Morning - แม้ว่าเราจะคาดหมายว่า SET ใกล้ที่จะแกว่งตัวบวกขึ้นจริงจังเพื่อลุ้น 1500 จุด(+/-) แต่ระยะสั้นต้องระวังการแกว่งผันผวนและย้อนลบ ดังนั้นรอเลือกหุ้นซื้อเพิ่มช่วงลบดีกว่า ส่วนที่ซื้อแล้วเน้นถือ

2022-12-03T03:26:32