Daily Focus

 • 2203 / 2017
  22/03/2017

  ส่วนที่ซื้อแล้วยังถือต่อเนื่องได้ แต่ส่วนที่จะซื้อใหม่ให้รอทยอยซื้อลบ

 • 2103 / 2017
  21/03/2017

  SET ยังมีโอกาสอ่อนตัวลงได้ ดังนั้นยังน่ารอซื้อช่วงปรับลงดีกว่า

 • 2003 / 2017
  20/03/2017

  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวได้ จึงน่ารอซื้อช่วงอ่อนตัวลงก่อนดีกว่า

 • 1703 / 2017
  17/03/2017

  SET ยังผันผวนและอ่อนตัวได้ จึงรอซื้อช่วงลบ แล้วเน้นถือรอรอบบวก

 • 1603 / 2017
  16/03/2017

  หลังเลือกหุ้นซื้อแล้ว แนะนำให้เน้นถือเพื่อรอรอบบวกไว้ก่อนได้

 • 1503 / 2017
  15/03/2017

  SET ยังมีแรงซื้อหนุน แม้จะผันผวนและอ่อนตัว จึงแนะซื้อลบแล้วเน้นถือ

 • 1403 / 2017
  14/03/2017

  แม้ SET ยังอ่อนตัวลงอีก แต่ก็ทรงตัวได้ดี ดังนั้นยังแนะซื้อลบแล้วเน้นถือ

 • 1303 / 2017
  13/03/2017

  คาดยังมีลุ้น SET ผันผวนแต่ทรงตัวได้ เพื่อรอขึ้น ดังนั้นยังซื้อลบแล้วถือ

 • 1003 / 2017
  10/03/2017

  แม้ SET ยังผันผวน แต่ก็ลุ้นทรงตัวและดีดขึ้นได้ ดังนั้นซื้อลบแล้วเน้นถือ

 • 0903 / 2017
  09/03/2017

  คาด SET กำลังจะเริ่มทรงตัวและลุ้นดีดขึ้น ดังนั้นทยอยซื้อลบแล้วเน้นถือ

2023-09-26T16:12:44