ประกาศเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) “บริษัท” มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมี คุณธรรมและโปร่งใส โดยยึดหลักการธรรมาภิบาล และตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ที่สําคัญเป็นการกระทําทางธุรกิจที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ และด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อการแบ่งปันของกิจการ และชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น บริษัทจึงได้เข้าร่วม “โครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ โดยมีหลักการในการดําเนินธุรกิจที่ไม่สนับสนุนกิจการกลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับ การแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีความชัดเจน จึงได้มีการจัดทํา “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อกําหนดความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท

อ่านเพิ่มเติม

ลงประกาศวันที่ 05/07/2021
views (0)
2024-07-16T07:46:09