FINANSIA ห่วงใยผู้พิการทางสายตา ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะผลิต "สื่ออักษรเบรลล์"

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วของพนักงานในบริษัทฯ โดยนำไปใช้ผลิต “สื่ออักษรเบรลล์” สำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทั้งนี้ FINANSIA ได้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรม “ธารน้ำใจ” ร่วมบริจาคปฎิทินตั้งโต๊ะ เพื่อสนับสนุนการทำหนังสืออักษรเบรลล์ ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับผู้พิการทางสายตา ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปภัมภ์ จังหวัดนนทบุรี

views (0)
2024-07-15T19:08:28