FSSIA คว้า 3 รางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2566

บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ FSSIA คว้า 3 รางวัลในงานประกาศผล รางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 หรือ IAA Best Analyst Awards 2023 โดยรางวัลดังกล่าวนี้ได้สะท้อนถึงความสามารถที่โดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานกลุ่มธุรกิจการเงินต่อนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะเป็นกำลังให้กับทีมนักวิเคราะห์ FSSIA มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนต่อไป โดยได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้

  • คุณจิตรา อมรธรรม กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
    ชนะเลิศรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมปิโตรเคมี)
  • คุณสุรีย์พร ทีวะสุเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
    ชนะเลิศรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
  • คุณธีระพล อุดมเวศย์, CFA ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์
    รับรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม ที่มีผลงาน Outstanding ประจำปี 2566 กลุ่มบริการ

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

views (0)
2024-07-15T19:06:03