มศว. มอบเกียรติบัตรผู้มีคุณูปการแก่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ให้ผู้บริหาร FINANSIA

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 65 คุณนุสรา รุ่นเจริญ กรรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติบัตรผู้มีคุณูปการแก่คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องในวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ครบรอบ 5 ปี ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งนี้ คุณนุสรา รุ่นเจริญ ได้สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน “Finansia HERO” ซึ่งเป็นการเรียนรู้การลงทุนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย แก่ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเสริมทักษะด้านการลงทุน และสามารถนำไปใช้พัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

views (0)
2023-11-30T16:46:30