ประกาศ เรื่อง การปรับเวลาในการส่ง Overnight Order (After Close Order) ของระบบ HERO

เรียน ท่านลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้ง เรื่องเวลาในการเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายประเภท Overnight Order (After Close Order) สำหรับช่องทางการส่งคำสั่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ดังต่อไปนี้

 1. การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน
  • เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 16:35 - 16:40 น. (เริ่มได้ทันทีหลังตลาดปิด Run-off)
 2. การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบ Internet Trading
  • ระบบ iFIS Internet เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 16:35 - 16:40 น. เป็นต้นไป (เริ่มได้ทันทีหลังตลาดปิด Run-off)
  • ระบบ Finansia HERO เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 16:35 - 16:40 น. เป็นต้นไป (เริ่มได้ทันทีหลังตลาดปิด Run-off)
  • ระบบ eFINTrade+ เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 16:41 น. เป็นต้นไป
  • ระบบ Settrade Oneport เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 16:45 น. เป็นต้นไป
  • ระบบ Settrade SEOS เริ่มส่งได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 16:35 - 16:40 น. เป็นต้นไป (เริ่มได้ทันทีหลังตลาดปิด Run-off)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯมีระบบงานที่หลากหลายเพื่อรองรับการส่งคำสั่งของลูกค้า และลูกค้าสามารถเลือกวิธีและช่องทางการส่งคำสั่งได้ตามความเหมาะสม โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 61 เป็นต้นไป

ลงประกาศวันที่ 17/10/2018
views (5,126)
2024-06-17T12:06:40