อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ขอแจ้งประกาศตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ โดยค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย มีวิธีการคำนวณคิดเป็นอัตราเดียวตั้งแต่สัญญาแรกถึงสัญญาสุดท้าย ตามจำนวนสัญญาต่อวัน โดยวิธีคำนวณแบบขั้นบันได (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศจากชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI_Club) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือโทร. 02 658-9800

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 01/01/2017
views (18,100)
2024-06-18T22:23:14