ขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุน

 • 1

  กรอกข้อมูลส่วนตัว

  ตามฟอร์มบนหน้าเว็บไซต์

 • 2

  เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบสมัคร

  ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ หรือท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ด้วยตัวท่านเอง โดยไปที่หัวข้อ ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี และสั่งพิมพ์ใบสมัคร

 • 3

  กรอกใบสมัคร พร้อมลงนาม

  ในหนังสือสัญญา

 • 4

  ส่งแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี

  พร้อมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีเปิดบัญชีซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนดาวน์โหลดเอกสาร


เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาหลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาใบรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด), สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ,
  พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ (ถ้ามี) 1 ชุด
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการสมัครบริการ ATS รวมถึงรับเงินปันผล 1 ชุด

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่าง

ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ ส่วนงานการตลาด (E-Business Marketing)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 ชั้น 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการจัดส่งคืนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบคำขอเปิดบัญชีของบริษัทฯ ในทุกกรณี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : E-Business Marketing 02-782-2400 กด 22023-04-01T15:05:01