ติดต่อเรา

ช่องทางการร้องเรียน

กรณีแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด สามารถติดต่อฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-658 9000 ต่อ 9001-9008 หรือ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดผ่านช่องทางดังนี้

 • ทางอีเมล์ compliance@fnsyrus.co.th
 • ทำเป็นจดหมาย โดยส่งมายังที่อยู่
  บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
  ชั้น 18,25 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
  เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
2022-01-29T17:21:11