ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัทมีการฝึกอบรมให้)
 • หากมีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้า หรือมีความรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้น กองทุน หุ้นต่างประเทศ คริปโต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และมีใจรักงานบริการ (เน้นการให้บริการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า)
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (วันหยุดอาจจะไม่ตรงกับเสาร์ อาทิตย์)
 • กรณีเข้ากะกลางคืน (Night Shift) บริษัทให้ทำงานจากบ้าน (Work From Home)
ลักษณะงาน
 • ติตต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ (Online) อาทิเช่น การเปิดบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์, แนะนำการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลกับลูกค้า เป็นต้น
 • ให้บริการข้อมูล การใช้งาน Application การลงทุนเบื้องต้น
 • ให้บริการข้อมูล Promotion สัมมนา และสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • ตอบคำถาม ให้ข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางโทรศัพท์ และ Social Media ให้ลูกค้า

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ในด้านการซื้อขายเทรด Cryptocurrency ทั้งใน และ นอกประเทศ
 • มีความรู้ความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency พื้นฐานของเหรียญต่าง ๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค 
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักลงทุน
 • บุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
 • หากมีความรู้ในด้าน Social Media จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงาน
 • สอน/บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ Cryptocurrency (เช่น Blockchain, Layerต่างๆ ของ Blockchain, สกุลเงินดิจิทัล, NFT, DEX, DeFi, Web3, GameFi , Metaverse เป็นต้น) และการใช้ Program Trading (FDA) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั้ง Offline และ Social Media
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน/บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • รับฟังความคิดเห็นลูกค้า เพื่อนำไปจัดทำ Requirement และออกแบบฟีเจอร์การใช้งานใหม่ ๆ ในการพัฒนา Program Trading (FDA)
 • จัดทำหลักสูตรการอบรมให้กับลูกค้า ทั้งความรู้เรื่อง Cryptocurrency, ฟีเจอร์การใช้งานของ Program Trading (FDA) , และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ให้เหมาะกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
 • ทำ Long Content และคอนเทนต์ทั่วไป เกี่ยวกับเนื้อหาการเทรด Cryptocurrency และฟีเจอร์ของ Program Trading (FDA) เพื่อให้สอดคล้องกับ SEO สำหรับโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์
 
สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 1-2 Years of working experience in Digital Asset Business, Cryptocurrency Custody, Blockchain technology, or related fields.
 • Flexible working hours, working days (holidays), and ability to work on shifts (Day/Night) 5 days a week.
 • Excellent in both Thai and English languages, with the ability to communicate fluently and effectively in both verbal and written forms.
 • Understanding of Cryptocurrency fundamentals, including wallets, keys, and blockchain protocols is a plus.
 • Ability to work independently and collaboratively in a fast-paced, dynamic environment.
 • Detail-oriented mindset with a commitment to accuracy and precision.
 • Fresh Graduated are Welcome

 

ลักษณะงาน
 • Create and manage cryptocurrency wallets for clients and the company.
 • Monitor wallet balances and transactions to ensure accuracy and security.
 • Execute transfers and transactions as directed by clients or company policies.
 • Stay informed about relevant laws, regulations, and industry standards related to cryptocurrency custody.
 • Provide timely and accurate assistance to clients regarding account management, transactions.
 • Maintain strong relationships with clients by delivering exceptional service and support.
 • Collaborate with internal teams related to Custody services.
 • Willingness to learn new skills and technologies as required to support project requirements and company goals.
 
Workplace: TISCO Towerจำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการจัดการงาน IT Operation หรือการจัดการทั่วไป
 • หากมีประสบการณ์หรือความรู้ด้านเกณฑ์การกำกับดูแลของสำนักงาน กลต. หรือมาตรฐานความปลอดภัยด้าน IT เช่น ISO27001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานในการแก้ไขปัญหาได้
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถสอนงานและดูแลทีมงานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 
ลักษณะงาน
 • ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม Daily operation ที่ได้มอบหมายให้แก่เจ้าหน้าที่ในฝ่าย
 • ตรวจทานผลการ Monitor ระบบงานต่างๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ประสานงานกับทีมต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับแจ้งปัญหาการใช้งาน PC / Printer และปัญหาทั่วไปของผู้ใช้งาน รวมถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 • จัดการเรื่องจัดซื้ออุปกรณ์ IT รวมถึง Software IT ต่างๆ และตรวจทานทะเบียนทรัพย์สิน
 •  

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาทร (อาคารทิสโก้ทาวเวอร์)
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในการทำงานด้าน System Analyst และด้านงานทดสอบระบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และโปรแกรม Access หรือ SQL ได้
 • การสื่อสารสามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ และสรุปด้วยภาษาที่ชัดเจนได้ดีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหลากหลายได้
 • เจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี
ลักษณะงาน
 • Monitor ระบบซื้อขาย Digital Asset Broker ทั้งในส่วนของระบบ Front Office / Back Office และ Online Services รวมทั้งระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้ใช้งาน ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งาน หรือการทำงานของระบบงานในความดูแล
 • เสนอแนวทางในการแก้ไขเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน รวมถึงติดตามและประสานงานกับผู้พัฒนาระบบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
 • ประสานงานกับผู้พัฒนาระบบในเรื่องของการพัฒนาระบบงานตาม Requirement  รวมถึงการประสานงานเพื่อแก้ไขโปรแกรมเมื่อเกิดปัญหา
 • ทดสอบและควบคุมคุณภาพของโปรแกรม เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรม/ระบบ ตาม New requirement / Change request  ของฝ่ายงานต่างๆ หรือ หน่วยงานทางการ รวมถึงการดำเนินการ Deploy ระบบขึ้น Production 
 • เตรียมความพร้อมสำหรับแผนสำรอง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาทร (อาคารทิสโก้ทาวเวอร์)
จำนวนที่รับ 3 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การจัดการ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant License)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)

Workplace : Head Office (The Offices at CentralWorld, Bangkok)
จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านธุรกิจหลักทรัพย์
 • มีความรู้ด้านการลงทุน ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเทคนิค
 • หากมีความรู้ในด้านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ลักษณะงาน
 • สอน / บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Trading (Finansia HERO) ของบริษัท โดยบรรยายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั้งทางออฟไลน์และช่องทางออนไลน์
 • ทำ Long Content และคอนเท้นทั่วไป เกี่ยวกับเนื้อหาการลงทุนหุ้นและฟีเจอร์ของ Finansia HERO เพื่อให้สอดคล้องกับ SEO สำหรับช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์
 • ร่วมวางแผน พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสอน / บรรยายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • รับฟังความคิดเห็นลูกค้า เพื่อนำไปจัดทำ Requirement และออกแบบฟีเจอร์การใช้งานใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา Finansia HERO
 • จัดทำหลักสูตรการอบรมให้กับลูกค้า ทั้งความรู้เรื่องหุ้น, การใช้งานฟีเจอร์ Finansia HERO และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ให้เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน และการใช้โปรแกรม Finansia HERO กับทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)

 จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Program Trading และมีความสนใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
ลักษณะงาน
 • ดูแล บริการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้า(บริษัทจะจัดสรรกลุ่มลูกค้า และมอบหมายให้ดูแล)
 • ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Finansia Hero และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน Finansia Hero  และระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า

 

สถานที่ทำงาน : สำนักงานมิ้นท์ ทาวเวอร์ (700 เมตร จาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
จำนวนที่รับ - ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือเป็นผู้แนะนำการลงทุนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ( Investment Consultant License)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และรักงานบริการ
ลักษณะงาน
 • ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนแก่ลูกค้า ตลอดจนให้บริการ ประสานงานเกี่ยวกับการใช้งานระบบการซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ผ่านระบบงานที่เกี่ยวข้อง2024-05-27T09:47:07