ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
 • ต้องมี License นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์หรือตลาดทุน
 • หากมี CISA/CFA Level 1 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเขียนและสื่อสาร สามารถนำเสนองานวิเคราะห์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • มีทัศนคติดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกลุ่มได้ และทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 

ลักษณะงานจำนวนที่รับ 4 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
Senior Level
 • Master’s Degree in Finance or  Accounting.
 • At least 3 years work experience in Investment Banking and possess FA license.
 • Financial modeling knowledge is highly preferred.
 • Able to work under pressure and time constraint with minimal supervision.
 • Self-motivated, good interpersonal skills, and positive attitude.
 • Excellent spoken and written English.
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office.

Junior Level

 • ฺBachelor's Degree or higher in Finance or Accounting
 • Minimum 1 year work experience in financial institution for junior level
 • Strong analytical skill, self-motivated, good interpersonal skills, and positive attitude
 • Excellent spoken and written English
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office
ลักษณะงาน
 • Able to execute various IB transactions i.e. IPO, Valuation, Merger and Acquisition, IFA, etc. with strong knowledge of SEC and SET regulations.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree or higher in related field (Law is an advantage)
 • Excellent command of both spoken and written English.
 • Good team player and flexible in variety of tasks
ลักษณะงาน
 • Organizing the Board of Directors and Shareholders Meeting and preparing materials and necessary arrangement for the meetings
 • Preparing documents and reports in Thai and English, as well as maintaining records as required by SET and SEC

 
จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's, Master’s or PhD degree in computer engineering/science, information system, statistics, mathematics, data science other areas that are highly quantitative.
 • Experience with Big Data, Cloud Platform, Machine Learning and AI
 • Experience with statistical programming languages (e.g., Python,Pandas Java,R) and Database software(e.g., SQL, PySpark and NoSQL databases)
 • Foundational knowledge in statistics and machine learning (e.g., regression, classification, clustering, hypothesis testing)
 • Strong analytical problem-solving abilities
 • Experience applying machine learning and statistical methods to large datasets
 • Advanced knowledge of one or more specialized areas in statistics and machine learning (e.g. natural language processing, deep learning, recommender systems, experimental designs, convex optimization, stochastic processes)
 • Demonstrated ability to conduct research (e.g., self-driven, persevering, creative)
 • Outstanding coding skills or software development background
 • Excellent command of English with the ability to communicate complex ideas in simple terms

 

ลักษณะงาน
 • Work with team members and experienced business experts consultant to develop heuristic models to handle cold start or insufficient data situations
 • Translate problem statement into model requirements and action plans
 • Adopt agile development approach to deliver prompt solutions phase by phase
 • Apply statistical, optimization, and machine learning methods to large complex data sets to solve business problems and provide actionable recommendations
 • Collaborate with cross-functional teams (Data engineers, Consultant, team member, designers) to implement end-to-end model development process from identifying business problems to executing models in a production environment.
 • Research and develop new feature engineering and quantitative modeling techniques to enhance the team’s ability to predict future outcomesจำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's or master’s degree in computer engineering/science, information system, Statistics, mathematics,data science or other related fields.
 • Experience in full-life cycle development/implementation of enterprise data applications, big data technology,data analysis and system development
 • Experience with design and implementation of ETL/ELT framework for complex data warehouses
 • Proficiency in SQL query usage to support investigation and analysis.
 • Experience with NoSQL databases (e.g., MongoDB, HBase, Cassandra)
 • Experience in Finance & Securities industry is preferable
 • Experience in one of the programming languages(e.g., Python, Java,R )
 • Presentation skills, including strong oral and written capabilities in English
 • Self-motivated, results-oriented individual with the ability to progress multiple priorities concurrently

 

ลักษณะงาน
 • Work with team members and business expert consultant to understand the data requirements and perform database design based on data understanding and requirements with consideration for performance
 • Work with team members and business expert consultant to provide end-to-end Business Intelligence solution ranging from data/system integration to analytical dashboard reporting by utilizing large structured and unstructured data from a variety of different sources.
 • Develop and test SQL stored procedures and functions for ETL(Extract-Transform-Load) /ELT processing
 • Own end-to-end data ETL/ELT process framework from source systems to result output and data exchange with peripheral systems, with process alignment to company policies
 • Develop reusable for Data wrangling which improved processes
 • Select and integrate appropriate tools and frameworks required to provide requested capabilities
 • Analyze problem and find resolution, as well as work closely with administrators to monitor performance and advise any necessary infrastructure changesจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree or higher in Accounting, Finance, Economics or related field. (International/English Program is an advantage)
 • Minimum 4 year work experience in financial institution.
 • Financial modeling knowledge is highly preferred.
 • Excellent spoken and written English.
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office.
 • Good team player and flexible in variety of tasks.
ลักษณะงานจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Economics or related field
 • New graduated are welcome
 • Preferred if possess Single License or able to acquire one in due course
 • Good communication in Thai and English is preferred
 • Microsoft Office skill

 

ลักษณะงาน
 • In charge of general clients’ inquiries, document processing, inter-department coordination
 • Proactively resolving clients’ issues and concerns
 • Learning the business and products in order to assist Sales and Product team
 • Clerical duties such as handling telephones, mailing, filing and processing forms

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master’s in Accounting, Business Administration, Finance, Economics or other related fields
 • Strong customer relationship management skills and communication skills
 • Dedicated, self-driven and highly-motivated
 • Strong problem solving skills
 • 1-3 year(s) of experience in Equities Sales, Business Development, Financial Product Sales or related fields
 • IC License is required
ลักษณะงาน
 • Build and retain relationships with existing clients and explore more business opportunities to increase account profitability.
 • Generate sales and services relating to global investment products and services
 • Understand customer profile and identify the service range each customer requires.
 • Advice and execute investment orders on behalf of clients
 • Recommend changes to the clients’ holding after evaluating the economic, financial and market factors and the potential impact on the clients’ portfolios.จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Strong analytical skills and knowledge of Brokerage Business and Investment Products
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong ability to motivate people to drive towards common objective
 • Work well in cross functional team as well as dynamic and high-pressure working environment

 

ลักษณะงาน
 • Boost cross selling products revenue through existing distribution channels to support product diversification
 • Increase cross sale revenue contribution relative to Thai equities
 • Communicate, support and encourage internal sale teams to achieve sales target
 • Arrange, coach and host training session for sale teams
 • Develop training materials and sales tools for investment products
 • Provide consultation to sellers on product, sales, and operation process
 • Motivate cross sale product through engagement program with sale teams
 • Strategize and create initiative or marketing campaign to boost cross selling products for end clients and sale teams
 • Performance tracking for sales and any initiatives to support sales growth

 
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor or Master’s in Accounting, Business Administration, Finance, Economics or other related fields
 • Highly motivated individuals with strong analytical skills
 • Competent in communication through writing and speaking

 

ลักษณะงาน
 • Providing idea generation on Global Investment Product (Equities and ETFs)
 • Formulate investment views and recommendations
 • Formulate timely and actionable recommendations but also able to communicate effectively to internal sale teams and end clients
 • Closely monitor the markets and individual equities for any materials event that would impact clients’ investment
 • Recommend changes to the clients’ holding after evaluating the economic, financial and market factors and the potential impact on the clients’ portfolios.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Excellent project management and mediation skills
 • Creativity and problem-solving skills.
 • Fluent in English

 

ลักษณะงาน
 • Design and understand end-to-end process of product management as a product owner
 • Analyze market conditions, customers’ need and industry competition
 • Develop a deep understanding of your customers, using various tools and methods, to continually gather and analyze qualitative and quantitative data
 • Coordinate with related function to carry on projects and key measurement
 • Build partnership and coordinate with partners and vendors for projects
 • Develop the core positioning, sales idea, and messaging for the product.  Assist in organizing product shows, special events and other promotional events
 • Coordinate and consolidate with the related department to implement a project or tracking the project progress

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Excellent project management and product launching
 • proficient communication and interpersonal skills
 • Teamwork and detail-oriented with analytical and problem-solving skill
 • Fluent in English
ลักษณะงาน
 • Manage end to end product development process, from ideation to execution for structured product (onshore and offshore)
 • Analyze market conditions, customers need and industry competition
 • Develop a deep understanding of your customers, using various tools and methods, to continually gather and analyze qualitative and quantitative data
 • Strategize and create initiative or marketing campaign to support business for end clients and sale teams
 • Provide presentation for seminars, social media and relevant marketing and engagement activities.
 • Create structured note marketing journey through both online and offline channel.จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 4 - 5 ปี ในธุรกิจหลักทรัพย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง ก.ล.ต./ตลท. และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูด, เขียน, ฟัง)
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้มาตรฐาน
ลักษณะงาน
 • ปฏิบัติงานการตรวจสอบในเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการตรวจสอบภายใน ขั้นตอน วิธีการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
 • ให้คำปรึกษา และเชื่อมโยง ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับระบบงานการควบคุมภายใน
 • สื่อสารและอภิปรายข้อค้นพบกับผู้บริหารหน่วยธุรกิจ
 • โต้ตอบกับผู้บริหารและพนักงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบซึ่งระบุข้อบกพร่องและสาเหตุที่แท้จริง ให้คำแนะนำเพื่อลดข้อบกพร่องและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
 • ติดตามและรายงานการดำเนินการแก้ไขที่ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารที่เกิดจากการสังเกตการตรวจสอบภายใน
 • ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในกลุ่มเกี่ยวกับงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
 • ช่วยเหลืองานเฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน/ผู้จัดการสายรายงานโดยตรงจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาต IC for Derivative
 • มีความสามารถจัดการงาน และจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้งานเสร็จตามเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำ Presentation ได้เป็นอย่างดี
ลักษณะงาน
 • ตอบคำถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าอนุพันธ์
 • สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและเข้าร่วมกับตลาดอนุพันธ์
 • จัดทำข้อมูลรายงานด้านอนุพันธ์และประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในฝ่าย
 • ส่งเสริม ให้ความรู้ด้านตลาดและสินค้าอนุพันธ์ TFEX
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Workplace: Head office @Central World, Bangkok
จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree or Higher in Accounting.
 • Minimum of 1-5 year job experience involving GL is preferred.
 • Strong desktop software skills including Microsoft Excel.
 • Ability to work in a team environment
 • Strong organizational and time management skills
 • Professional approach to internal and external clients
 • Must be self-motivated with a strong attention to detail.
ลักษณะงาน
 • Record fund transfer and interestreceived in GL
 • Reconcile balance in bank statement and GL daily
 • Issue Invoice / Tax invoice , Receipt ,Receipt / Tax receipt and record receive transaction including prepare receipt register and monthly report to profit center
 • Coordinate with external auditors, and other department related to bank reconcile matter
 • Calculate accrued interest income and record in GL monthly2023-02-08T23:51:17