ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Strong analytical skills and knowledge of Brokerage Business and Investment Products
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong ability to motivate people to drive towards common objective
 • Work well in cross functional team as well as dynamic and high-pressure working environment

 

ลักษณะงาน
 • Boost cross selling products revenue through existing distribution channels to support product diversification
 • Increase cross sale revenue contribution relative to Thai equities
 • Communicate, support and encourage internal sale teams to achieve sales target
 • Arrange, coach and host training session for sale teams
 • Develop training materials and sales tools for investment products
 • Provide consultation to sellers on product, sales, and operation process
 • Motivate cross sale product through engagement program with sale teams
 • Strategize and create initiative or marketing campaign to boost cross selling products for end clients and sale teams
 • Performance tracking for sales and any initiatives to support sales growth

 
จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Finance and Economic or related fields
 • Deep understanding on financial markets and investment products
 • Excellent communication skills are a must (writing in particular) given daily interaction with clients and Sales Team
 • Complete Proficiency in Excel and knowledge of financial platforms such as Bloomberg
 • Strategic thinking and problem-solving aptitude

 

ลักษณะงาน
 • Bridge knowledge gap between Product Team and Sales Team on investment knowledge and investment recommendation
 • Accommodate sale teams to meet with clients and to assist on closing business
 • Provide frequent updates on market, key investment themes and investment recommendation to both sale teams and clients
 • Enhance product and investment knowledge through our existing sale channels
 • Generate investment recommendation notes and product recommendation notes to meet demands of clients and sale teams

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin, Finance, Economic or related field
 • Problem solving ability with strategic focus on influencing incremental growth Understanding of P&L and critical factors driving profitability
 • Good Communication and Presentation Skills
 • Strong analytical skills and knowledge of Brokerage Business and Investment Products
 • Work well in cross functional teams. Work well under pressure and dynamic working environment
 • Strong analytical skills, with demonstrated intellectual and analytical rigor

 

ลักษณะงาน
 • Develop / execute business and marketing plans to achieve assigned business and financial targets
 • Monitor and analyze the data and trend of products and services to enhance and optimize the product image and maximize product profitability
 • Conduct market research and analysis to deliver insights and recommendations
 • Key trends and changes in the industry/consumer that have implications to our businesses
 • Identify and assess potential new business opportunities / disruption
 • Taking lead and supportive roles in the development of short and long-term strategy, business plan and initiatives, proposing options with defined work plans, risks, and specific KPIs to support decision making process       
 • Launch key initiatives to support clients (existing and new) and Sales Channel
 • Work alongside cross functional teams and external consulting (if needed) to help evaluate different business areas that we should expand into over the next 2-3 years to create more value to business.

 
จำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 โดยเปลี่ยนชื่อจาก "บริษัทหลักทรัพย์ ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552 บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 24 และเป็นสมาชิกของศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจร การดำเนินธุรกิจแบบมืออาชีพ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเชิงรุก จึงทำให้ Finansia เติบโต และพัฒนากลายเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นแนวหน้าของประเทศ
 
ในปี 2565 นี้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการดำเนินงานขยายธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายใต้ชื่อ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม เพื่อขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เราขอเสนอโอกาสที่ท้าทายสำหรับบุคคลที่กำลังมองหาความก้าวหน้าเติบโตในสายงานสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business) เพื่อร่วมทีมและเติบโตกับ ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท ไปด้วยกันในตำแหน่งงานดังนี้
1) ระดับหัวหน้าฝ่ายงาน
    - ต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างน้อย 3 ปี
     และมีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย 5 ปี
2) ระดับหัวหน้าแผนก/หัวหน้าทีม
     - ต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพที่เกี่ยวกับ Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างน้อย 1 ปี
     และมีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย 3 ปี
3) ระดับเจ้าหน้าที่
    - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์โดยตรงในสายอาชีพ หากมีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดทุน หรือ  Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย     หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้ดี
ลักษณะงาน
1. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานปฏิบัติการ (Operations)
    1) ทีม Client Account & Credit Control
    2) ทีม Corporate Risk Control
    3) ทีม Settlement
    4) ทีม Custodian
 
2. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
    1) ทีม IT Development
    2) ทีม IT Application
    3) ทีม IT Operation &Services
    4) ทีม IT Infrastructure
3. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ (Marketing &Product)
    1) ทีม Crypto Development
    2) ทีม Digital Marketing
    3) ทีม Crypto Training
4. หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ ทีมบริการลูกค้า (customer support / customer service)
5. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Compliance (Senior Officer) มีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย1-2 ปี
6. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Cybersecurity Compliance (Senior Officer) มีประสบการณ์โดยตรงในตลาดทุนอย่างน้อย1-2 ปี
 
***สนใจส่งใบสมัคร (CV/Resume) พร้อมระบุระดับตำแหน่งงาน และสายงาน/ทีม ที่ตนเองสนใจ มาที่ hrdept@fnsyrus.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.(02) 680-0770-6***จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's Degree in Information Technology, Computer Science, or equivalent major
 • Minimum 5 years of IT Project Management experience, 3 years in Managerial position.
 • In-depth knowledge of Cryptocurrency/ blockchain/ Wallet Management 
 • Experience in Digital Assets Market, Capital Market, and Financial Market will be advantageous
 • Extensive experience developing and enforcing standards and procedures for project deliverables quality assurance, walk-throughs, issues reporting and change management
 • Experience in establishing, implementing, and running the day-to-day operations.
 • Able to solve complex problems with process improvement and system enhancement to achieve business goals.
 • Full SDLC experience. Able to lead system development and integration projects.
 • Strong leadership in people management
 • Business level communication in English and Thai
ลักษณะงาน
 • Leading the local IT team. Provide guidance to individual IT member and grow the IT organization.
 • Work as business partner with client department leaders and users to analyze business processes and arrive at mutual, cost effective solutions, then drive to deliver the agreed solution.
 • Lead business process automation projects to develop automation systems.  
 • Lead and execute IT projects, full commitment making operationally established condition.
 • Manage local IT partners to deliver IT services on schedule, in budget, 100% compliance with SLA. Maintain a stable IT environment for the entire business.
 • Monitor and control IT budget, expenses.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s Degree Preferred
 • 1+ years of software development experience, preferably in the fintech industry
 • 3+ years' experience in development work
 • Experience with Ethereum, JavaScript and React
 • Experience in working on complex smart contracts
 • Understand accessibility and security compliance
 • Fundamental knowledge of designing principles behind a scalable application
 • Experience in automated testing platforms and unit tests
 • In-depth knowledge of Cryptocurrency/ blockchain/ Wallet Management  
ลักษณะงาน
 • Manage the product line life cycle from strategic planning to tactical activities.
 • Leading the development of smart contracts and the performance of blockchain integration with existing applications
 • Establishing and maintaining the environments in which blockchain solutions can be implemented, including development, testing, and production environments
 • Maintain a continuous integration pipeline for the development and testing of applications
 • Educate clients and internal development teams on the blockchain-related elements of the stack
 • You will be required from time to time to work in other areas of the team (front-end development, back-end development, etc)

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in any field
 • Age not over 45 years old.
 • Good knowledge or having experience in digital asset
 • Experienced in related field will be advantaged.
 • Have knowledge and understanding in social media platforms
 • Good communication and collaborative skill

 

ลักษณะงาน
 • Strategizing and presenting ideas to management.
 • Defining product features according to customer needs.
 • Leading the development process.
 • Acting as the main point of contact between teams and management.
 • Adjusting and improving each iteration of the product before release.
 • Response to customers and internal team inquiries of the product.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี /โท สาขาบริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน  2-3  ปี ในงานด้านกำกับดูแล / สินทรัพย์ดิจิทัล
 • ความรู้ ด้าน กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ทางการ เกี่ยวกับ สินทรัพย์ดิจิทัล / กฎหมายฟอกเงิน

 

ลักษณะงาน
 • ช่วยงานการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับของทางการและถูกต้องตามคำสั่งระเบียบงานคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายข้อบังคับของทางการและคำสั่งระเบียบงานของบริษัท
 • ชี้แจงปัญหาและข้อซักถามต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง/มาตรฐานเดียวกัน
 • ดำเนินการตรวจสอบกรณีต้องสงสัยและมีความเสี่ยง.รวมทั้งตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเบื้องต้นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานการกำกับดูแล เสนอ ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือธุรกิจหลักทรัพย์ อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านบริหารเงินและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
ลักษณะงาน
 • จัดเงินประจำวัน ให้มีสภาพคล่องเพียงพอ
 • ดำเนินการดูแลและบริหารทรัพย์สินของลูกค้า ตามเกณฑ์ กลต.
 • ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อลูกค้ากับธนาคารต่างๆ
 • จัดทำรายงานประจำวันเพื่อแสดงสภาพคล่องของบริษัท และรายงานการแยกทรัพย์สินของลูกค้าส่งให้ผู้บริหารทราบ
 • ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor’s degree or higher in Computer science, Computer engineering, Information Technology, ICT, or relevant fields
 • At least 3 years of experience in Risk management, IT Security, IT Audit, IT Technical or architecture design
 • Proficient in security design and operation
 • Professional certifications are an advantage (i.e. SECURITY+, CySA+, CEH, OSCP, CISA, CISM, CISSP, or similar)
 • Skills in communication, management and has a service mind.

 

ลักษณะงาน
 • Design and develop effective IT Security architecture, IT Security controls, Cybersecurity
 • Research the latest information technology security trends
 • Lead and development of cyber security policies
 • Consult and ensure IT Staff design and build the secure platform
 • Develop IT Security policy, standards, guidelines, security baseline, and hardening guidelines
 • Lead vulnerability scanning, source code scan and ensure the vulnerabilities have been fixed before production
 • Evaluate and setup security tools
 • Manage vendor to perform penetration testing
 • Measure and ensure compliance with ISO27001, PDPA, and other regulatory requirements
 • Build and conduct Security Awareness Training Program
 • Provide regular reporting on the current status of the information security program to management and the board of directors

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree or higher in Accounting, Finance, Economics or related field. (International/English Program is an advantage)
 • Minimum 1 year work experience in financial institution.
 • Financial modeling knowledge is highly preferred.
 • Excellent spoken and written English.
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office.
 • Good team player and flexible in variety of tasks.
ลักษณะงานจำนวนที่รับ ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
Senior Level
 • Master’s Degree in Finance or  Accounting.
 • At least 3 years work experience in Investment Banking and possess FA license.
 • Financial modeling knowledge is highly preferred.
 • Able to work under pressure and time constraint with minimal supervision.
 • Self-motivated, good interpersonal skills, and positive attitude.
 • Excellent spoken and written English.
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office.

Junior Level

 • ฺBachelor's Degree or higher in Finance or Accounting
 • Minimum 1 year work experience in financial institution for junior level
 • Strong analytical skill, self-motivated, good interpersonal skills, and positive attitude
 • Excellent spoken and written English
 • Excellent computer proficiency in Microsoft Office
ลักษณะงาน
 • Able to execute various IB transactions i.e. IPO, Valuation, Merger and Acquisition, IFA, etc. with strong knowledge of SEC and SET regulations.จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in computer science or information technology, or equivalent experience
 • 1-3 years of experience working with information technologies and systems analysis
 • Passionate about financial markets especially stocks, derivatives, etc.
 • Good in Korean and English communication skills
 • Quick learner, Analytical & logical thinking and problem-solving skills are needed
ลักษณะงาน
 • Coordinating with Korea team and internal team to provide technical support and system development.
 • Translating in Thai-Korean and Korean-Thai
 • Monitoring project progress and performance and providing status reports to the Committee
 • Support special project assignmentsจำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Tester / Application Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์, หุ้น TFEX , อุตสาหกรรมหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประสานงาน และอธิบายการทำงานของโปรแกรมแก่ user ได้
 • มีความรู้ในเรื่องพื้นฐานในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 

ลักษณะงาน
 • ดูแลระบบบนซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท (Trading application)
 • ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งาน เพื่อสามารถใช้งานโปรแกรมในความดูแลได้
 • ทำหน้าที่ทดสอบ และควบคุมคุณภาพของโปรแกรมให้เป็นไปตาม requirement specification
 • วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาในเบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหาได้
 • สามารถประสานงาน และให้ข้อมูลกับผู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อหาแนวทางแก้ไข และพัฒนาโปรแกรมได้

 

สถานที่ทำงาน : Mint Tower

(map : https://goo.gl/maps/jZ7UCLwVUPjdu6Gx8 )
700 m. จาก BTS สนามกีฬาฯ

 
จำนวนที่รับ 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
 • Bachelor's degree in MIS, computer science, engineering, or equivalent fields
 • 1-3 years of experience working with information technologies and systems analysis
 • Strong IT analytical skills
 • Passionate about global financial markets especially stocks, derivatives, commodities, etc.
 • Good in English and Thai communication skills
 • Proven ability to assess business needs and quickly translate them into relevant solutions
ลักษณะงาน
 • First-line application and system support of Multi Asset Execution platform(s)
 • Managing health of IT systems/environment and order flows
 • Analyzing and resolving order-related issues raised by clients or trading desks
 • Translate technical specifications into clear non-technical requirements
 • Test, define and coordinate the execution of testing procedures, and develop test cases to serve the overall quality assurance process

Workplace: Head office @Central World, Bangkok
2022-08-10T02:51:55