ธุรกิจและบริการ

หลักทรัพย์ที่ยืมมีการปิดสมุดทะเบียน

  • จ่ายเงินปันผล (XD), สิทธิจองซื้อหลักทรัพย์ใหม่ (XR), สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) และการขึ้นเครื่องหมาย X ต่าง ๆ
  • บริษัทฯ มีนโยบายให้นำหลักทรัพย์นั้นๆ คืนแก่ผู้ให้ยืม เพื่อสิทธิต่างๆ จะได้เป็นของเจ้าของหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมต้องทำการซื้อคืน หลักทรัพย์นั้นๆ ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย X ภายใน 5 วันทำการ และคืนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ แม้ว่า จะได้ทำการยืมหุ้นแบบกำหนด  ระยะเวลาไว้ก็ตาม
สอบถามข้อมูล กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกรรมยืม และให้ยืมหลักทรัพย์
โทรศัพท์ : 02-658-9699
Email : sbl@fnsyrus.com