ธุรกิจและบริการ

Gold Online Futures

Gold Online Futures คืออะไร

คือ “สัญญาฟิวเจอร์ที่ใช้ราคาทองคำ LBMA เป็นตัวอ้างอิง” ซื้อขายด้วยหน่วยดอลลาร์ต่อออนซ์
คำนวณกำไร/ขาดทุนเป็นเงินบาทต่อสัญญาด้วย
Multiplier เท่ากับ 300

ตัวอย่าง

ราคาทองเปลี่ยนแปลงจาก 1,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็น 1,201 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่วนต่าง 1 หน่วย นำมาคำนวณกำไร/ขาดทุนเป็นเงินบาท คือ 1*300 = 300 บาทต่อสัญญา

*ข้อควรระวัง Website ที่แสดงข้อมูลราคาทองคำแบบ Realtime ส่วนใหญ่เป็นราคา Spot แต่ Gold Online เทรด เป็นราคา Futures

สัญลักษณ์ของ Gold Online Futures

GO Z 18

สินค้าอ้างอิง เดือนสิ้นสุดอายุสัญญา ปีสิ้นสุดอายุสัญญา

ตัวอย่าง

สัญญาสิ้นสุดเดือน
 • ธันวาคม (Z) ปี 2018 = GOZ18
 • มีนาคม (H) ปี 2019 = GOH19
 • มิถุนายน (M) ปี 2019 = GOM19
 • กันยายน (U) ปี 2019 = GOU19

Price Quotation

Tick Size ละ 0.1 (30 บาท ต่อสัญญา)
Gold Future Price Quote

ตัวอย่าง

นักลงทุนสามารถตั้ง Bid / Offer ได้ถึง 0.1 (หรือ 30 บาทต่อสัญญา)

Contract Series

Contract Series : รายไตรมาส (สิ้นสุดอายุเดือน 3, 6, 9 และ 12) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง จะมีสัญญา Gold Online Futures เทรดเพียง 1 Series ก่อน Series ปัจจุบันหมดอายุ 1 เดือน จะมี Series ใหม่ เพิ่มเข้ามา เพื่อให้นักลงทุนสามารถ Roll Over ได้
Gold Future Contract Series

ทำไมต้องเทรด Gold Online Futures ?

Gold Future Advantages

ทำกำไรจากราคาทอง No Exchange Rate Risk

Gold Future No Exchange Rate Risk
 1. ซื้อเปิด (Long Open)
  Gold Online Futures ที่ 1,200
 2. ขายปิด (Short Close)
  Gold Online Futures ที่ 1,225
 3. ทำกำไร 25 x 300
  = 7,500 บาท (ก่อนหักค่าคอมมิชชั่นและvat)

ขนาดสัญญาประมาณ 2 เท่า ของ Gold Futures

TFEX Gold Gold Online Futures
Gold Online Futures
(GO)
Gold Futures
Gold Futures
(GF10)
ราคาทองคำ 1,230 USD/oz *
อัตราแลกเปลี่ยน (USD/THB) 32.94 *
Multiplier 300 10
สูตรคำนวณขนาดสัญญา ราคาทองคำ x Multipiler ราคาทองคำ x (15.244 / 31.1035) x (0.965 / 0.995) x (THB / USD) x Multiplier
ขนาดสัญญา 1,230 x 300
= 369,000
1,230 x (15.244 / 31.1035) x (0.965 / 0.995) x (32.94) x 10
= ประมาณ 193,000

* ตัวเลขประมาณราคาทองคำและอัตราและเปลี่ยน USD/THB ณ วันที่ 25/10/2016

Contract Size ของ GO มีขนาดประมาณ 2 เท่า ของ GF10

สรุปข้อแตกต่างระหว่าง Gold Online Futures และ Gold Futures

หัวข้อ Gold Online Futures Gold Futures
ชื่อสัญญา GO GF10 และ GF
ราคาทองคำ ราคาทองคำโลก ราคาทองคำไทย
ความบริสุทธิ์ทอง 99.5% 96.5%
วัน Final Settlement วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสิ้นสุดสัญญา
ราคาทองคำที่ใช้ชำระ ราคาทองคำ LBMA ตลาดลอนดอน โดยใช้ราคา Final Settlement Price
เดือนสิ้นสุดอายุสัญญา ซีรีย์รายไตรมาส (H,M,U,Z) ซีรีย์เดือนคู่ (G,J,M,Q,V,Z)
Multiplier (หน่วยแตกต่างกัน) *300 *10 และ*50
Session สำหรับเวลาซื้อขาย 3 Session (Morning : 9.45-12.30, Afternoon : 14.15-16.55, Night Session : 19.00-23.55)
Daily Price Limit +/-10% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด และขยาย +/- 20% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ไม่มี มี
มูลค่า 1 สัญญาโดยประมาณ 360,000 บาท +/- GF10 : 180,000 บาท +/-
GF : 900,000 บาท +/-

รายละเอียดสัญญา Gold Online Futures

หัวข้อ ลักษณะสัญญา Gold Online Futures
สินค้าอ้างอิง ราคาทองคำ LBMA ความบริสุทธิ์ 99.5%
ชื่อย่อสัญญา GO
ขนาดของสัญญา 1 ดอลลาร์/ออนซ์ มีขนาดเท่ากับ 300 บาท
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 เหรียญ หรือ 30 บาท
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ เดือน มีนาคม (H), เดือนมิถุนายน (M), เดือนกันยายน (U), เดือนธันวาคม (Z)
นับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้สุด
ราคาเสนอซื้อขาย แสดงราคาเสนอซื้อขายเป็นบาท ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 0.1 เหรียญ หรือ 30 บาท
เวลาซื้อขาย เช่นเดียวกับ Gold Futures
(Morning : 9.45-12.30, Afternoon : 14.15-16.55, Night Session : 19.00-23.55 น.)
ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน ±10% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
และขยาย ±20% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด
วันซื้อขายวันสุดท้าย วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ
โดยในวันที่ซื้อขายวันสุดท้าย จะซื้อขายได้ถึงเวลา 16:30 น.
ราคาใช้ชำระ (Daily Settlement) ใช้หลักการคำนวนเช่นเดียวกับ Gold Futures ในตลาด TFEX
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement) ใช้ราคา LBMA Gold Price AM ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณราคา Final Settlement Price
Last Trading Day วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ครบอายุสัญญา ซื้อขายถึงเวลา 16.30 น.
Settlement Type ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
Maximum Order Size ไม่เกิน 100 สัญญา ต่อ Order
Large Trade Report มี Position ตั้งแต่ 500 สัญญา ขึ้นไป
Warning Level +/- 5% จาก Last Execution Price
Combination Order กำหนดให้มี Combination Order ช่วงเวลาที่ Parallel ของ Series

ข้อมูลเสริมสำหรับนักลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

กราฟข้อมูล
https://www.investing.com/charts/real-time-futures-charts
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่อาจกระทบต่อราคาทองคำ
https://b-us.econoday.com/byweek.asp?cust=b-us&lid=0&containerId=eco-iframe-container
การถือครองทองคำของกองทุน SPDR
https://www.spdrgoldshares.com/usa/
ข้อมูลทองคำโดย LBMA
http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices
ข้อมูลตลาด TFEX
https://www.tfex.co.th/th/products/gold-mktdata.html
เว็บไซต์ตลาด Commodities สหรัฐที่สำคัญ
https://www.cmegroup.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โทรศัพท์ : 02-680-0740
Email : tfex-business@fnsyrus.com
2024-07-16T01:18:54