กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย


กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

"Thailand Future Fund" - TFFIF

สิทธิที่จะได้รับร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิ(1) ที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัชและบูรพาวิถี (“ ทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก”)เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิ(2) ตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (“RTA”) (“รายได้ที่โอน”) โดยอาจมีการปรับสัดส่วนการแบ่งรายได้ตามมาตรการสร้างแรงจูงใจ สำหรับ กทพ.

 • ทางพิเศษฉลองรัช: ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร
 • ทางพิเศษบูรพาวิถี: ระยะทาง 55 กิโลเมตร

จุดเด่นของการลงทุน

 • ทางพิเศษมีกระแสเงินสดที่มั่นคง มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอดีต และ TFFIF ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือเงินลงทุนใดๆ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทางพิเศษ
 • ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (3) ร้อยละ 4.75 - 5.30
 • บุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผล เป็นระยะเวลา 8 ปี
 • การเสนอขาย:
  • การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และการเสนอขายในต่างประเทศให้แก่บุคคลที่มิใช่คนสหรัฐอเมริกาโดยเป็นธุรกรรมนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยกฎ Regulation S ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทจัดการจะยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
  • การจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อทั่วไปด้วยวิธี Small Lot First ซึ่งเป็นกระบวนการจัดสรรหน่วยลงทุนที่ให้โอกาสแก่ผู้จองซื้อทุกรายอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์การเสนอขายและจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

หมายเหตุ:

 • (1) รายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิเท่ากับค่าผ่านทางที่จัดเก็บได้เส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษที่กองทุนเข้าลงทุนในรายได้ครั้งแรก หักด้วยจำนวนที่เท่ากับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือจำนวนเงินซึ่งคำนวณตามอัตราดังต่อไปนี้ (ก) ร้อยละ 10 ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทางน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 หรือ (ข) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริง ในกรณีที่อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้บังคับจริงกับอัตราค่าผ่านทางเกินกว่าร้อยละ 10 โดยอัตราค่าผ่านทางที่นำมาใช้คำนวณจำนวนเงินตามกรณี (ก) หรือ (ข) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • (2) วันโอนสิทธิ หมายถึง วันแรกที่กองทุนมีสิทธิในรายได้ที่โอน ตามที่กำหนดไว้ใน RTA
 • (3) ประมาณการอัตราการปันส่วนแบ่งให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว คำนวณจากผลรวมจำนวนเงินทุนเริ่มแรกและจำนวนเงินเบื้องต้นที่คาดว่า จะได้รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนเบื้องต้นจำนวน 41,000 - 45,000 ล้านบาท โดยมีสมมติฐานในการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิที่มีการปรับปรุงแล้ว รวมทั้งสมมติฐานในการตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี ตามนโยบายบัญชีและสมมติฐานหลักที่ผู้ประเมินราคาอิสระใช้ในการจัดทำประมาณการ (สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวน) ซึ่งเป็นเพียงการแสดงประมาณการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่อาจรับรองผลได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินสุดท้ายที่จะได้รับจากการเสนอขายส่วนเพิ่มทุนอาจแตกต่างจากประมาณการดังกล่าว

*พิเศษ เฉพาะลูกค้าฟินันเซียเท่านั้น*

*ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

**ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลดังกล่าวจากร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้ที่
ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ดาวน์โหลด PDF

views (3,591)