บล.ฟินันเซีย โดยฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 10 จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนทั่วไป

เมื่อเร็วๆ นี้ บล.ฟินันเซีย โดยฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 10 จัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อ “วิธีการลงทุนในหุ้นเบื้องต้น และวิธีคัดเลือกหุ้นด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ” โดย คุณปัณณทัต สมิทธิศักดา กรรมการบริหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักลงทุน โดยการสอนเทคนิคการดูปัจจัยพื้นฐาน และการดูปัจจัยทางเทคนิคให้นักลงทุนให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถใช้งานได้จริง ณ. ห้องประชุม 1801 ชั้น 18 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

views (555)