ฟินันเซีย ไซรัส ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต


บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ โดยมี คุณพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เป็นตัวแทนในการรับมอบใบประกาศนียบัตรจาก คุณบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อํานวยการ และเลขานุการคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือขององค์กรธุรกิจชั้นนำหลายแห่งของประเทศในการขับเคลื่อนการต่อต้านและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการส่งเสริมให้บริษัทและองค์กรต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมทั้งการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

views (10,089)
2021-12-02T08:08:57