ประกาศแจ้งเพิ่มหลักทรัพย์เข้าใหม่ 19 หุ้นสามัญอ้างอิงสำหรับ Single Stock Futures มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562

เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ตามที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประกาศแจ้งเพิ่ม 19 หลักทรัพย์อ้างอิง ในตลาด TFEX ไปนั้น โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด (ไฟล์แนบ)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 23/05/2019
views (1,741)