อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการซื้อขายตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ขอแจ้งประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมสำหรับสัญญา Gold Online Futures และสำหรับวิธีการคำนวณจะคิดคำนวณเป็นอัตราเดียวตั้งแต่สัญญาแรกถึงสัญญาสุดท้าย ตามจำนวนสัญญาต่อวัน โดยวิธีคำนวณแบบขั้นบันได (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศจากชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (FI_Club) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วัวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้กรุณาสอบถามจากผู้แนะนำการลงทุนของท่านหรือโทร. 02 680-0740

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

ลงประกาศวันที่ 25/10/2018
views (1,041)