ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน

TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF OUR WEBSITE AND/OR APP

 • หมายเหตุ Notice
  กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้ งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันรวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ในขณะนี้ Please read these terms and conditions carefully. By accessing this Website and/or App and any pages thereof, you agree to be bound by the terms and conditions below. You are responsible for regularly reviewing these terms and conditions and additional terms posted on this Website and/or App. If you do not agree to the terms and conditions below, do not access this Website and/or App, or any pages thereof.
 • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา Intellectual Properties Rights
  ข้อมูล เนื้อหา และ/หรือ สาระสำคัญทั้งปวงที่ปรากฏในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ ("ข้อมูล") Any data, information and/or material contained in this Website and/or App (“Information”);
  1. เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทในเครือ และ It is the properties of the Company and Company’s affiliates (as the case maybe).
  2. ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาญาจักรไทย ดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ห้ามผู้ใดทำซ้ำ คัดลอก แปล แจกจ่าย ข้อมูล และเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร It is protected under Thai’s intellectual properties law. Therefore, whether for any reason, anyone shall not reproduced, copy, translate or distribute of the Information, sued to create a derivative work or otherwise used for public or commercial purposes before obtaining a prior written consent from the Company.
 • การปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด No Guarantee and Limitation of Liability

  ข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ ถูกนำเสนอในลักษณะตามสภาพที่บริษัทได้รับ (“as is” basis) บริษัทไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในความถูกต้อง แท้จริง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวมิได้เสนอหรือจูงใจให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ รวมถึงมิได้เป็นการให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด ท่านจึงตกลงเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยจากการใช้เว็บไซต์นี้ด้วยตนเองทุกประการ The Information contained herein is presented on “As Is” basis. The Company makes no guarantee of any kind either explicitly or implicitly as to the accuracies, authentic, completeness or reliability of the Information. In addition, no part of the Information constitutes a) a solicitation or offer to purchase or sell any securities or others financial instruments or b) an investment advisory. Then, you agree that it is your own risk in using this Website and/or App.

  นอกจากนี้บริษัทขอปฏิเสธที่จะรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหนือโดยปริยายว่าเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ จะตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้ของท่าน รวมถึงไม่ขอรับรองว่าเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือตรงตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ซึ่งรวมตลอดถึงและไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ In addition, the Company also makes no guarantee of any kind either explicitly or implicitly that this Website and/or App shall a) meet your using purpose or b) work correctly or according to its stated objectives. Therefore, the Company shall not be liable for any damages incurred, including without limitation, direct or indirect, special, incidental, or consequential damages, losses or expenses arising in connection with this Website and/or App or use thereof or inability to use by any party, or in connection with any failure of performance, error, omission, interruption, defect, delay in operation or transmission, computer virus or line or system failure and damages.

 • การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น Links to Other Websites
  เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันอื่นๆ ซึ่งบริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นไม่ว่ากรณีใดๆบริษัทจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันดังกล่าว รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียและเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันดังกล่าวของท่าน For your convenience, this Website and/or App may link to other Websites and/or Apps which are not related to the Company. Therefore, in no event shall the Company be liable for a) any information contained in those Websites and/or Apps and b) any losses and damages incurred by you in connection with your using of those Websites linked and/or apps.
 • การแก้ไขและการแยกจากกันได้ Modification and Separation
  บริษัทสงวนสิทธิในการเพิกถอน และ/หรือ แก้ไข ข้อมูล ลักษณะ ขอบเขต นโยบาย ฯลฯ ของเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ฉบับนี้ ณ ขณะใดๆตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแยกออกและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ยังคงใช้บังคับได้นั้น The Company reserves the right to revoke and/or modify the Information, scope, policy etc. of this Website and/or App and/or Terms of Use at any time as the Company deems appropriate. In case any part of this Terms of Use are or becomes void or unenforceable, the parties agree that the remaining provisions of this Terms of Use shall continue full force and effect, separate from those void or unenforceable terms.
 • การชดใช้ความเสียหาย Indemnity
  ท่านตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดำเนินการให้แก่บริษัท กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท ปลอดจากการเรียกร้อง การกระทำ หรือการทวงถามใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายตามสมควร อันเนื่องมาจากการกล่าวอ้างถึง หรือเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันนี้ของท่าน หรือการที่ท่านกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ You agree to defend, indemnify, and hold harmless the company, its directors, officers, employees and agents, form and against any claims, actions or demands, including without limitation reasonable legal fees, alleging or resulting from your use of this Website and/or App or your breach of this Terms and Conditions.
 • ข้อมูลของผู้ใช้ User Information
  บริษัทอาจจะใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมถึงที่อยู่ไอพี (IP Address) ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ทางอีเมล์ (email) ของท่าน และการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน เพื่อดำเนินธุรกิจและการตลาดภายใน Company may use the information relating to you, including your IP address, name, mailing address, email address and use of the Website and/or App, for its internal business and marketing purposes.
 • กฎหมายที่ใช้บังคับ Governing Law
  การใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย โดยมิต้องคำนึงถึงหลักแห่งการขัดของกฎหมาย The Terms of Use are governed by and construed in accordance with the laws of the Kingdom of Thailand, without respect to its conflict of laws principles.
2024-07-15T17:49:42