ดาวน์โหลดเอกสาร และคู่มือการใช้บริการ

ดาวน์โหลดเอกสารเปิดบัญชี (PDF)

เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์
เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เอกสารเพื่อทำธุรกรรมการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์
เอกสารเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวม
(สำหรับบัญชีประเภทไม่เปิดเผยชื่อ Omnibus Account)

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • สำเนาหลักฐานทางการเงิน เช่น สำเนาใบรับรองเงินเดือน (เดือนล่าสุด), สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ,
    พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ (ถ้ามี) 1 ชุด
  • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการสมัครบริการ ATS รวมถึงรับเงินปันผล 1 ชุด

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่าง

ฝ่ายธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ (E-Business)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
ชั้น 18 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดเว้นการจัดส่งคืนเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบคำขอเปิดบัญชีของบริษัทฯ ในทุกกรณี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : INTERNET SUPPORT 02-646-4571-9

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (PDF)


ขั้นตอนการเข้าใช้บริการต่างๆ ของฟินันเซีย ไซรัส


ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน และติดตั้งโปรแกรม (PDF)

Streaming efin Trade Plus
สำหรับผู้ใช้งานผ่าน PC หรือ Notebook สำหรับผู้ใช้งานผ่าน Smart Phone และ Tablet
efinanceThai Aspen iTrade

ดาวน์โหลดโปรแกรมที่จำเป็น

Microsoft JVM Microsoft JVM3805 Microsoft JVM3810 Uninstall Microsoft JVM Adobe Flash Player Adobe Acrobat Reader Java Virtual Machine