คณะกรรมการจัดการ

 • นายช่วงชัย นะวงศ์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
  กรรมการผู้อำนวยการ
 • นางวิมล หล่อวิจิตร
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
 • นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
 • นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
 • นายชัยพร ธรรมพีร
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
 • นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
 • นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
 • นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
 • นายสุพัตร์ อภิรติมัย
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9
 • นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
 • นางนุสรา รุ่นเจริญ
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12
 • นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 15
 • นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์
  กรรมการบริหาร
  ฝ่ายสื่อสารการตลาดอี-บิสซิเนส