คณะกรรมการจัดการ

 • นายช่วงชัย นะวงศ์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ
  กรรมการผู้อำนวยการ
 • นางวิมล หล่อวิจิตร
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ
 • นายกัณฑรา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 1
 • นายฉัตรชัย ชุ่มศิริ
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 2
 • นาย นิธิวัชร์ ธรรมพีรสิงห์
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 3
 • นายโพธร เชื่อมวราศาสตร์
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 4
 • นายสมชาย แก้วเจริญไพศาล
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 5
 • นางสาวอุบลรัตน์ ศรีปัญญาวิชญ์
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 7
 • นางสาวกนกนภัส สิทธิวราภรณ์
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 8
 • นายสุพัตร์ อภิรติภัย
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 9
 • นายปัณณทัต สมิทธิศักดา
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 10
 • นายสมยศ กิตติสุขเจริญ
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 12 และ 15
 • นางสาวรวีวรรณ ชัยกิจ
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์ 16
 • นางนุสรา รุ่นเจริญ
  กรรมการบริหาร
  สายงานธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์
  ฝ่ายงานการตลาดและการขาย
 • นายชัชวาล เดชาโรจนภัทท์
  กรรมการบริหาร
  สายงานสื่อสารการตลาด