ไปสู่หน้า ประกาศผลผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นแบบสุ่ม (Random) พร้อมตัดเงิน