2021-04-14T03:31:46

คำถามที่พบบ่อย

สำหรับลูกค้าใหม่

 1. เอกสาร "แบบคำขอเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์"(เล่มสีส้ม)
 2. เอกสาร "แบบคำขอเปิดบัญชีผื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ - Global Trading" (เล่มสีน้ำเงิน)
 3. เอกสาร "KYC-Suitability Test - FATCA"
 4. เอกสาร "W-8BEN"
 5. เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (พร้อมลงนามกำกับทุกหน้า) อย่างละ 1 ชุด
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  4. เอกสารแสดงฐานะทางการงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิน
   1. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (และ / หรือ)
   2. สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้ (และ / หรือ)
   3. หลักฐาน (เดือนล่าสุด การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อื่น เช่น สลากออมสิน พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หรือพอร์ตหุ้น (โดยมีสัญลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์, ชื่อ-นามสกุลลูกค้า, รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ถือในพอร์ตรวมทั้งเลขที่บัญชีและวันที่)
   4. ชำระค่าอากรแสตมป์ 30 บาท

*ลูกค้าต่างชาติ : นอกเหนือจากเอกสารตามข้อ 5 (ยกเว้นข้อ 5.1 และ 5.2) จะต้องยื่นสำเนาพาสปอร์ตและสำเนาใบอนุญาตทำงานเพิ่มเติมด้วย

สำหรับผู้ที่เป็นลูกค้า Finansia

 1. เอกสาร "แบบคำขอเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ - Global Trading" (เล่มสีน้ำเงิน)
 2. เอกสาร "W-8BEN"

* สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารเปิดบัญชีด้วยตัวเองที่ https://www.fnsyrus.com/th/help/

** หากลูกค้าประสงค์ที่จะระบุข้อความในการรับรองเอกสาร โปรดระบุข้อความว่า "เพื่อการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เท่านั้น"

***หากมีการขีดฆ่าข้อความในเอกสารใดๆ โปรดลงนามกำกับในทุกจุดที่มีการขีดฆ่า

 • หากระบุชื่อบุคคลอื่นว่าเป็น ผู้รับประโยชน์จากการทำธุรกรรม (Beneficial Owner) และผู้ควบคุมการทำธุรกรรมในบัญชี (Controlling Persons) บุคคลผู้นั้นจะกลายเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงและต้องมีการเซ็นเอกสารมอบอำนาจเพิ่มเติม
 • ดังนั้นหากลูกค้าเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลอื่นในช่องดังกล่าว

*หากมีการขีดฆ่าข้อความในเอกสารใดๆ โปรดลงนามกำกับในทุกจุดที่มีการขีดฆ่า

 • ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หากเอกสารประกอบการเปิดบัญชีครบถ้วน
 • บริษัทฯ จะแจ้งผลการเปิดบัญชีไปยังอีเมลที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ
 • ในอีเมลจะมีการระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบซื้อขายออนไลน์
 • บัญชีลงทุนต่างประเทศเป็นบัญชีประเภท Cash Balance
 • ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ได้ตามจำนวนและสกลุเงินที่โอนเข้ามาเท่านั้น
 • ไม่มีขั้นต่ำทั้งในการเปิดบัญชี และการโอนเงินลงทุนต่างประเทศ
 • โปรดแสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อขอวงเงินในบัญชี
 • บริษัทฯ ไม่เรียกเก็บค่ารักษาบัญชีแต่อย่างใด และไม่มีขั้นต่ำเงินคงเหลือในบัญชี

จากกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในการป้องกันการฟอกเงิน ลูกค้าต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน(ตามข้อ 1.4) เพื่อขออนุมัติวงเงินในการซื้อขาย โดยจำนวนเงินสูงสุดที่ลูกค้าสามารถโอนไปในแต่ละครั้งเพื่อซื้อขายในต่างประเทศผ่าน บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยมีหลักเกณฑ์การให้วงเงินตามดังนี้

 • สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
  • วงเงินที่ได้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าเฉลี่ยยอดคงเหลือในบัญชี

 • สำหรับเอกสารแสดงเงินเดือนหรือรายได้
  • วงเงินที่ได้ไม่เกิน 12 เท่าของรายได้

 • สำหรับสลากออมสิน พันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หรือพอร์ตหุ้น
  • วงเงินที่ได้เท่ากับมูลค่าตลาด ณ วันที่พิจารณาวงเงิน

   หากเป็นหุ้นที่เปิดกับ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จะได้ไม่เกิน 3 เท่า ณ วันที่พิจารณาวงเงิน

*ในกรณีลูกค้าไม่แสดงหลักฐานทางการเงิน วงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะได้ไม่เกิน 500,000 บาท

 • ลูกค้าสามารถโอนเงินในแต่ละครั้งเพื่อลงทุนต่างประเทศได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และจะสามารถโอนเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อใช้ยอดเงินที่โอนมารอบก่อนเพื่อซื้อหุ้นจนครบแล้ว หลังจากมีการคืนยอดวงเงินให้จึงจะสามารถโอนเงินมาเพิ่มเพื่อแปลงสกุลเงินต่อได้
 • ในกรณีต้องการขอวงเงินเพิ่ม สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มวงเงินใหม่
 • โอนออก
  • ลูกค้าโอนเงินผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) หรือระบบ E-Form หรือ Bill Payment ของธนาคาร
  • ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดดำเนินการเปลี่ยนสกุลเงินตามต้องการ โดยสามารถส่งคำยืนยันให้บริษัทฯโอนและแปลงสกุลเงินผ่านระบบ E-Form หรือผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ณ ตอนเปิดบัญชี
 • โอนกลับ
  • ลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดและส่งคำยืนยันให้บริษัทฯโอนและแปลงสกุลเงินผ่านระบบ E-Form หรือผ่านอีเมลที่ทำลงทะเบียนไว้ เพื่อถอนเงินกลับประเทศไทย (เงินบาทจะถูกโอนเข้าบัญชี ATS เท่านั้น)
 • บริษัทฯใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ณ วันที่ลูกค้าโอนเงินมาที่ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส
 • สำหรับตลาดหลักทรัพย์ลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะแลกเงินบาทไปสกุล USD และแลกจาก USD เป็น Local Currency โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนจาก Local Bank ณ เวลาที่เงินไปถึงประเทศนั้นๆ

กลุ่ม Developed Markets :

  การแปลงสกุลเงินจาก THB ไปต่างประเทศ

  • สกุลเงิน USD,GBP,EUR และ HKD ไม่มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินและโอนเงิน
  • สกุลเงิน JPY มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินอยู่ที่ 0.05% ของจำนวนเงิน โดยมีขั้นต่ำ ¥5,000

  การแปลงสกุลเงินต่างประเทศกลับไปเป็น THB

  • USD มีค่า interbank charge อยู่ที่ US$40/ครั้ง, EUR มีค่า interbank charge สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน €60/ครั้ง และมีค่าธรรมเนียม 800 บาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนเงิน) ในทั้งสองสกุลเงิน
  • สกุลเงินอื่นๆ (เช่น GBP,HKD,JPY) มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินกลับอยู่ที่ 800 บาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนเงิน)

กลุ่ม Greater Mekong Sub-region :

ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาและลาว :

 1. การแปลงสกุลเงินจาก THB ไปต่างประเทศ
  • กัมพูชา (KHR) มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินอยู่ที่ US$10 ต่อครั้ง
  • ลาว (LAK) มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินอยู่ที่ US$15 ต่อครั้ง
 2. การแปลงสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเป็น THB
  • กัมพูชา (KHR) มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน อยู่ที่ 800 บาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนเงิน) และมีค่า Interbank charge ตามจำนวนเงิน ได้แก่
   • US$15 ต่อการโอนเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ US$2,000
   • US$18 ต่อการโอนเงินมากกว่า US$2,000 และต่ำกว่า US$10,000
   • US$15 + 0.17% (Interbank charge) ต่อการโอนเงินมากกว่า US$10,000
  • ลาว (LAK) มีค่า Interbank charge อยู่ที่ US$20 ต่อการโอนเงิน และมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน 800 บาทต่อครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนเงิน)

ตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม :

 1. การแปลงสกุลเงินจาก THB ไปต่างประเทศ
  • ไม่มีค่าโอนและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินจาก THB เป็น USD
  • มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินจาก USD เป็น VND โดยอยู่ที่ 0.05% ของจำนวนเงิน (โดยมีขั้นต่ำ US$2 และสูงสุดไม่เกิน US$20) และมีค่า Interbank charge อยู่ที่ US$2/ครั้ง
 2. การแปลงสกุลเงินต่างประเทศกลับไปเป็น THB
  • มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินกลับจาก VND เป็น USD โดยอยู่ที่ 0.1% ของจำนวนเงิน (โดยมีขั้นต่ำ US$2 และสูงสุดไม่เกิน US$50) และมีค่า Interbank Charge มากสุดไม่เกิน US$41/ครั้ง พร้อมกับค่า Telex อยู่ที่ US$10/ครั้ง
  • มีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินกลับจาก USD เป็น THB โดยอยู่ที่ 800 บาทต่อครั้ง(ไม่จำกัดจำนวนเงิน)
 • บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส สามารถรับได้ทั้งไทยบาทและ USD รวมถึง HKD
 • การดำเนินการอาจใช้เวลาโอน 1-3 วันทำการ หลังจากได้รับเงินจากลูกค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสกุลเงินและตลาดที่ลูกค้าโอนเงินไปลงทุน
 • กลุ่ม Developed Markets : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป ฮ่องกง จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
 • กลุ่ม GMS : ลาว กัมพูชา เวียดนาม
 • สามารถดูรายชื่อตลาดที่ให้บริการผ่านลิงก์ด้านล่าง
 • https://www.fnsyrus.com/mc03/services/overseas-investment/national-market.aspx
 • หลังเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศ ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Online ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง
 • หากต้องการส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด สามารถทำได้ตามเวลาทำการของบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถติดตามการลงทุนผ่าน Online Portfolio โดยแยกประเภทของระบบดังต่อไปนี้
  • กลุ่ม Developed Markets > ใช้ระบบ FSS Pro

  • ใช้ระบบ FSS Pro
  • ตลาดเวียดนาม > ใช้ระบบ VNTrade

  • ใช้ระบบ VNTrade
   • สามารถ Login ได้ที่ https://vntrade.fnsyrus.com/
   • หรือดาวน์โหลดเพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน "FINANSIA VNTRADE" ในโทรศัพท์มือถือ (iOS และ Android)

*หมายเหตุ :

 1. สำหรับตลาดอังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ลาวและกัมพูชา : ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดได้เท่านั้น
 2. สำหรับคู่มือการใช้ระบบ FSS Pro และ VN Trade รบกวนติดต่อฝ่าย Global Trading ที่ gt@fnsyrus.com หรือโทร 02-625-2480 ถึง 2484

ภาษีที่ต้องชำระจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ภาษีในประเทศ

หากลูกค้าขายหลักทรัพย์และนำกำไร (Capital Gain) รวมทั้งเงินปันผล (Dividend) ที่ได้รับกลับเข้ามาในประเทศไทยในปีภาษีเดียวกัน ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องนำรายได้ดังกล่าวไปรวมกับรายได้บุคคลธรรมดาเพื่อเสียภาษี (ยอดขาดทุนไม่สามารถหักลบกำไรได้)

ภาษีนอกประเทศ

สำหรับ Dividend Tax : อัตราภาษีเงินปันผลจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่จะถูกหัก ณ ที่จ่าย เช่น US คิดอัตรา 30% ขณะที่ Hong Kong อยู่ที่อัตรา 10%

 • ทั้งนี้อัตราภาษีในหลักทรัพย์ตลาดเดียวอาจแตกต่างกันในแต่ละหลักทรัพย์ด้วย
 • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมด้านภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากระบบ FSS Pro (Menu>Trading Conditions>กดเปิดแล้วใส่ชื่อหุ้น)

สำหรับ Capital Gain Tax : ไม่ต้องเสียภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์