Main banner
รางวัลของการแข่งขัน มี 4 ประเภท
ผลตอบแทนยอดเยี่ยม
พัฒนาการยอดเยี่ยม
นำเสนอแผนเทรดยอดเยี่ยม
สุดยอคลิป Viral
สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
 • ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
 • ได้รับความรู้และกลยุทธ์การเทรดจาก 2 กูรูชื่อดัง โค้ชพี่ป๊อบ และ คุณพืช Money Hero รวมถึงทีมงานจาก Finansia ฟรี!!
 • เรียนรู้ทริคการนำ Finansia HERO ไปใช้ในการเทรดหุ้นเพื่อทำกำไร
 • สิทธิ์ในการเข้าร่วมกลุ่มปิด เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ พร้อมรับชม Facebook Live เฉพาะผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
 • ร่วมพัฒนาทักษะในการนำเสนอผลงาน
วันเปิดรับสมัครและวันเริ่มการแข่งขัน
ทีมวิทยากร
เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ ความตกลงและยินยอม เกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ
ระยะเวลารับสมัคร
1 ม.ค. - 16 ก.พ. 64
วันเปิดโครงการ
3 ก.พ. 64
(ณ ศูนย์ฝึกอบรม Finansia อาคารมิ้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 9)
สอนเทรดหุ้น
21 ม.ค. - 29 มี.ค. 64
ระยะเวลาการแข่งขัน
16 ก.พ. - 15 เม.ย. 64
วันปิดโครงการและมอบรางวัล
29 เม.ย. 64
(ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 1. ผลการแข่งขันคิดจากผู้ที่มีมูลค่าพอร์ตมากที่สุด ณ วันสุดท้ายของการแข่งขัน (15 เม.ย. 64)
 2. มอบรางวัลในวันปิดโครงการ (29 เม.ย. 64)
 3. เงินรางวัลที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 4. กรณีได้รับเงินปันผลหรือหุ้นปันผล จะไม่นำมาคิดรวมในมูลค่าพอร์ต
 5. สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทุกประเภท ทั้งในตลาด SET และ MAI
 6. กรณีที่ผู้เข้าแข่งขัน ได้ผลตอบแทนเท่ากัน จะพิจารณาผู้ที่มีจำนวนครั้งในการซื้อขาย (Match) มากกว่า
 7. นักศึกษาต้องยินยอมให้สัมภาษณ์และเปิดเผยวิธีการเทรดของตัวเอง
 8. นักศึกษาต้องสามารถอธิบายวิธีการนำโปรแกรม Finansia HERO ไปใช้ในการเทรด เพื่อทำกำไรได้
 9. กรณีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลแล้วสละสิทธิ์หรือไม่ปฎิบัติตามกติกา จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป หรืออยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการจ่ายเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นจริงเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ภาพ เสียงของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ต่อสาธารณะได้ ไม่ว่าสื่อรูปแบบใดก็ตาม ทั้งสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือในอนาคต โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ และไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 12. หากทางบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือไม่ปฎิบัติตามกติกาการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล กฎ กติกาการแข่งขัน
  หรือรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พิจารณาจากผู้ที่มีการทำกำไรสูงสุดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน โดยมีเกณฑ์ดังนี้

%ผลตอบแทน
[(มูลค่าพอร์ต ณ วันสุดท้ายของการแข่งขัน - มูลค่าพอร์ต ณ วันแรก) / มูลค่าพอร์ต ณ วันแรก] x 100
ตัวอย่าง ณ สิ้นวันที่ 15 เม.ย. 64
นาย ก มีมูลค่าพอร์ตทั้งหมด
11,500,000 บาท
%ผลตอบแทน
[(11,500,000 - 10,000,000) / 10,000,000] x 100
15%
นาย ข มีมูลค่าพอร์ตทั้งหมด
13,000,000 บาท
% ผลตอบแทน
[(13,000,000 - 10,000,000) / 10,000,000] x 100
30%
นาย ข เป็นผู้ชนะ เนื่องจากมี % ผลตอบแทนมากกว่า นาย ก

จะพิจารณาจากผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือนที่สอง โดยมีสูตรการคำนวนผลตอบแทนดังนี้
% ผลตอบแทน
[(มูลค่าพอร์ต ณ วันสุดท้ายของการแข่งขัน - มูลค่าพอร์ต ณ วันแรก) / มูลค่าพอร์ต ณ วันแรก] x 100
จากนั้นนำ % ผลตอบแทนของวันที่ 15 เม.ย. 64 เทียบกับวันที่ 15 มี.ค. 64

ตัวอย่างที่ 1
ณ วันที่ 15 เม.ย. 64 % ผลตอบแทน = 10 %, วันที่ 15 มี.ค. 64 % ผลตอบแทน = 5%
คำนวณการเติบโตผลตอบแทนได้ดังนี้
% ผลตอบแทนวันที่ 15 เม.ย. 64 - % ผลตอบแทนวันที่ 15 มี.ค. 64
10% - 5%
5%

ตัวอย่างที่ 2
ณ วันที่ 15 เม.ย. 64 % ผลตอบแทน = -5%, วันที่ 15 มี.ค. 64 % ผลตอบแทน = -10%
คำนวณการเติบโตผลตอบแทนได้ดังนี้
% ผลตอบแทนวันที่ 15 เม.ย. 64 - % ผลตอบแทนวันที่ 15 มี.ค. 64
(-5%) – (-10%)
5% (ขาดทุนน้อยลงจาก -10% เหลือ -5% = ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 5%)

นักศึกษาจับกลุ่ม 3-5 คน ซึ่งจะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยนำเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้ (ระยะเวลานำเสนอไม่เกิน 10 นาที)

 1. Mindset และการวางแผนในการเทรด
 2. วิธีการเทรดและเทคนิคการหาหุ้น ไปจนถึงการส่งคำสั่งด้วย Finansia HERO
 3. เครื่องมือสำคัญของ Finansia HERO ที่นำไปสู่การทำกำไร
 4. วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการลงทุน
เกณฑ์การให้คะแนน
 • ทักษะการนำเสนอ (10 คะแนน)
 • ความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารครบทุกหัวข้อ (10 คะแนน)
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความน่าสนใจ (10 คะแนน)
 • ถ้านำเสนอเกิน 10 นาที จะโดนหักคะแนน
เงื่อนไขกิจกรรม
 1. นักศึกษากำหนดส่ง Presentation เข้าประกวดให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการภายในวันที่ 9 เม.ย. 64 และกลุ่มที่ได้รับคัดเลือกจะต้องนำเสนอผลงานในวันปิดโครงการ (29 เม.ย. 64)
 2. มหาวิทยาลัยส่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกให้ Finansia พร้อม Presentation ในวันที่ 19 เม.ย. 64
 3. นักศึกษาจะต้องดำเนินการตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด
 4. นักศึกษายินยอมให้บริษัทฯ เผยแพร่สื่อสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการประกวด
 5. การตัดสินชี้ขาดทุกกรณี ขึ้นอยู่กับผู้จัดโครงการเท่านั้น และผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล กฎ กติกาการแข่งขัน หรือรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รางวัล
รางวัลที่ 1
5,000 บาท
รางวัลที่ 2
3,000 บาท
รางวัลที่ 3
2,000 บาท
นักศึกษาจับกลุ่ม 3-5 คน ซึ่งจะต้องศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยจัดทำ VDO Clip ที่มีเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่ได้รับโดยจะจับฉลากในวันเปิดโครงการ (14 ม.ค. 64) โดยความยาวคลิปต้องไม่เกิน 1 นาที
หัวข้อคลิป (หัวข้อละ 3 มหาวิทยาลัย)
 • Day Trade (ซื้อขายภายในอาทิตย์)
 • เทรดระยะสั้น (ไม่เกิน 2 อาทิตย์)
 • เทรดระยะกลาง (ไม่เกิน 1 เดือน)
เนื้อหาคลิป
 • รูปแบบการนำเสนอเป็น Viral Clip
 • นำเสนอสไตล์การเทรดและการนำ Finansia HERO ไปสู่การทำกำไร
 • ยกตัวอย่างการเทรดตั้งแต่หาหุ้น ซื้อและขายหุ้น
 • Key Message ที่แต่ละคลิปต้องมี "Finansia HERO แอปเทรดหุ้นของคนรุ่นใหม่"
เกณฑ์การให้คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายทำ ตัดต่อ นำเสนอ (10 คะแนน)
 • ความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารครบทุกหัวข้อ (10 คะแนน)
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสวยงาม และความน่าสนใจ (10 คะแนน)
เงื่อนไขกิจกรรม
 1. นักศึกษาต้องส่งคลิปเข้าประกวดให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแต่ละมหาวิทยาลัยในวันที่ 9 เม.ย. 64
 2. มหาวิทยาลัยส่งคลิปที่ผ่านการคัดเลือกให้ Finansia 1 คลิป ในวันที่ 19 เม.ย. 64
 3. ประกาศผลและรับรางวัลในวันเปิดโครงการ (29 เม.ย. 64)
 4. นักศึกษาจะต้องดำเนินการตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด
 5. นักศึกษายินยอมให้เผยแพร่สื่อสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการประกวด
 6. การตัดสินชี้ขาดทุกกรณี ขึ้นอยู่กับผู้จัดโครงการเท่านั้น และผู้จัดโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล กฎ กติกาการแข่งขัน หรือรายละเอียดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รางวัล
รางวัลที่ 1
3,000 บาท
รางวัลที่ 2
2,000 บาท
รางวัลที่ 3
1,000 บาท

*แบ่งออกเป็น 3 หมวด หมวดละ 3 รางวัล

รางวัล Popular Vote 5,000 บาท (คลิปที่ได้ยอด Vote สูงที่สุดจาก Facebook Finansia HERO)

ที่อยู่

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
ชั้น 18 และ 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อเรา

Email:
cxcenter@fnsyrus.com 

Phone:
0 2782 2400