Cash Online
ผ่าน Counter ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารยูโอบี
ดาวน์โหลดใบนำฝากพิเศษ (Special Pay in) ดาวน์โหลด
ธนาคารกรุงเทพ
ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการทำรายการผ่าน Bualuang iBanking ดาวน์โหลด
ธนาคารกรุงไทย
ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการทำรายการผ่าน KTB Netbank (Web Browser) ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการทำรายการผ่าน KTB Netbank (Application Smart Phone) ดาวน์โหลด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ขั้นตอนการจ่ายบิลค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ผ่านตู้ ATM และ KOL ธนาคารกรุงศรี ดาวน์โหลด
ธนาคารกสิกรไทย
ขั้นตอนการใช้บริการโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่าน e-Collection ดาวน์โหลด
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการทำรายการผ่านเว็บ CIMBClicks ดาวน์โหลด
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารทหารไทยธนชาต ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการทำรายการผ่าน TMB Internet Banking ดาวน์โหลด
ธนาคารไทยพาณิชย์
ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์, SCB Easy-Phone และ SCB Easy-Net ดาวน์โหลด
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ขั้นตอนการทำรายการผ่านตู้ ATM ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ดาวน์โหลด
ขั้นตอนการทำรายการผ่าน LH Bank Speedy ดาวน์โหลด
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด
ขั้นตอนการทำรายการผ่าน UOB Bill Payment ดาวน์โหลด
หมายเหตุ
  • กรณี ทำรายการผ่าน Counter ธนาคาร ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลใน”ใบนำฝากพิเศษ” (ตามแบบฟอร์มแนบ) พร้อมเงินสด หรือ Cheque Clearing (เช็คในเขต) หรือ Cheque ของสาขาเดียวกัน (เช็ค TR) ยื่นเสนอต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร
  • กรณีทำรายการผ่านตู้ ATM หรือ Internet Banking ลูกค้าสามารถทำรายการตามขั้นตอนตามเอกสารแนบ