ตอนที่ 1 : Overview
ตอนที่ 2 : Easy, Standard, Advanced
ตอนที่ 3 : Favorite, Stock Chart, Finansia Scanner, Analysis
ตอนที่ 4 : Normal Order, Quote Order, Auto Order, Overnight
ตอนที่ 5 : Index Chart, Index, Industry/Sector
ตอนที่ 6 : Normal Quote, Big Lot/PT, Ranking Search
ตอนที่ 7 : Order Status, Unmatch, Deal Summary, Confirm Summary
ตอนที่ 8 : Order History, Account Info, Portfolio, Stock Info, Match
ตอนที่ 9 : Customer Reports
ตอนที่ 10 : Lock Screen, Fingerprint Login, E-Service, Open Board