โปรแกรมคำนวณภาษี

  โปรแกรมคำนวนภาษี

การลงทุนในกองทุนรวมประเภทลดหย่อนภาษี ช่วยให้ท่านลดภาระภาษีได้ โดยท่านสามารถนำเงินจากการลงทุนในกองทุนประเภทนี้ไปลดภาษีได้สูงสุดถึง 1,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ : Retirement Mutual Fund (RMF)

สรุปเงื่อนไขการลงทุน

  • ลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้แต่ละปี โดยเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี
  • ลงทุนขั้นต่ำ 3% ของเงินได้แต่ละปี หรือ 5,000 บาท (แล้วแต่ว่าจำนวนใดจะต่ำกว่า)
  • ต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี
  • ต้องไม่ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน
  • ต้องถือหน่วยจนผู้ลงทุนอายุครบ 55 ปี และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะขายคืนหน่วยได้

  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว : Long Term Equity Fund (LTF)

สรุปเงื่อนไขการลงทุน

  • ลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้แต่ละปี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
  • ลงทุนเพียง 5 ปีปฏิทินก็สามารถไถ่ถอนคืนได้
  • ไม่มีข้อผูกพันว่าต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ถ้าต้องการลดหย่อนภาษีปีไหนก็ค่อยลงทุนปีนั้นหากท่านต้องการเปิดบัญชีกองทุนรวม คลิกที่นี่
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่าย Wealth Management โทร. 02 658 9234